Opis architektury i wystroju architektonicznego zespołu zamkowego - Zespół zamkowy wraz z parkiem w Siedlisku - Siedlisko - Pałace i Parki Środkowego Nadodrza

Ustawienia

Środkowego Nadodrza
Fundacja Pałac Bojadła

Wyszukiwarka

3. Opis architektury i wystroju architektonicznego zespołu zamkowego

Zamek, otoczony niegdyś fosą, wzmocniony fortyfikacjami ziemnymi z bastionami, mimo tragicznych losów przetrwał do dziś w stanie umożliwiającym odczytanie ogólnej koncepcji twórców. Rozplanowany jest symetrycznie z prostokątnym dziedzińcem głównym, ujętym czterema skrzydłami zamkowymi, z których jedynie wschodnie z kaplicą od północy oraz budynkiem bramnym od strony wschodniej, jest utrzymane i zadaszone. Pozostałe części założenia znajdują się w stanie trwałej ruiny, z zachowanymi w większości murami obwodowymi. Wokół dziedzińca gospodarczego przyległego od strony północnej skupiono skrzydła mieszczące dawniej archiwum księstwa oraz stajnię i ujeżdżalnię, również zrujnowane.

Budynek bramny zlokalizowany jest w linii wschodniej umocnień, przylega od południa do bastionu południowo-wschodniego. Obiekt został zrealizowany jako zwieńczenie rozbudowy prowadzonej przez Georga von Schönaicha od 1602 r., prowadzonej przez Melchiora Deckhardta, w ramach której rozbudowano starszą siedzibę w części południowej ujmując ją w skrzydło południowe oraz skrzydło wschodnie wraz z kaplicą zamkową. Ustawiony jest równolegle do skrzydła południowego, z którym połączony jest pasażem, z przejazdem prowadzącym do ogrodów przy skrzydle południowym zamku. Pierwotnie pasaż mieścił kryte przejście łączące skrzydło mieszkalne z ulokowaną w budynku bramnym biblioteką, dziś nieistniejące. Budynek założono na rzucie prostokąta, jako wielokondygnacyjny, przekryty dachem dwuspadowym, z dekoracyjnymi renesansowymi szczytami, zdobionymi wolutami i spływami. W elewacji frontowej i tylnej na osi dachu mieszczą się facjaty o analogicznym wystroju. Otwory okienne są prostokątne, ujęte w dekoracyjne, kamienne obramienia. Stolarka okienna w obiekcie jest wtórna. [ilustr.]

Elewacja frontowa budynku bramnego jest pięcioosiowa, przy czym osie wyznaczają otwory okienne i portal w przyziemiu. W południowej części elewacji zachowane jest okienko w formie niewielkiego okulusa, stanowiące relikt pierwotnego wystroju budynku o charakterze obronnym. Facjata jest dwuosiowa, z dwiema kondygnacjami prostokątnych okienek. Wystrój architektoniczny fasady tworzą proste, pasowe gzymsy podokienne i międzykondygnacyjne, różnicujące partię facjatki oraz dekoracyjne, floralne spływy ujmujące okienka górnej partii facjatki i zdobiące fryz pomiędzy kondygnacjami tej części. Centralną częścią elewacji frontowej budynku jest kamienny, zdwojony portal, flankowany pilastrami, ze strukturalną dekoracją pasową ujmującą pilastry w okowy. W kluczu spinającym przejazd bramny umieszczono płaskorzeźbę z przedstawieniem strusia i sentencją IN IMPROVISO – Nie bez ostrzeżenia. Otwór z furtą spina klucz z wyobrażeniem lwiej głowy. Portal wieńczy belkowanie z przedstawieniami lwich głów na spływach, które wieńczą pilastry, z wyrytą inskrypcją w partii fryzu o następującej treści: IEHOVAE DEXTERA NOSTRVM MVNIMENTIV – EXTRA CHR 1611. Prawica Jahwe naszą ostoją – wzniesione w roku Chrystusowym 1611.32 Nad portalem umieszczono kamienny kartusz z herbami Georga von Schönaicha i jego żony Elisabeth von Landscrone. Od strony elewacji zachodniej przejazd ujęto w prosty, kamienny portal z ciosów piaskowca, spiętych wydatnym kluczem.

Skrzydło wschodnie, w części zniszczone podczas pożaru zamku w 1945 r., zostało odbudowane w latach 60. XX w. Budynek założono na rzucie prostokąta, jest on trójkondygnacyjny, przekryty dachem dwuspadowym. Od północy przylega do niego mauzoleum, od wschodu przechodzi w ustawiony prostopadle budynek kaplicy, a od południa styka się z pozostającym w stanie ruiny skrzydłem południowym. Ponadto jest skomunikowany pasażem z budynkiem bramnym i ogrodem założonym na bastionie południowo-wschodnim. [ilustr.]

Elewacja zachodnia, od strony dziedzińca, jest ośmioosiowa, przy czym w przyziemiu mieści się przejazd prowadzący na zamkowy dziedziniec, a w skrajnej południowej osi zejście do zamurowanych piwnic. W osi przyziemia mieści się również zamurowane obecnie wejście do kaplicy. Okna w części północnej elewacji ujęte są w dekoracyjne, kamienne opaski okienne, zwieńczone w formie trójliścia, z płaskorzeźbioną dekoracją o motywach floralnych. Okna w osi drugiej, powyżej zamurowanego wejścia do kaplicy, mają formę biforiów. Otwory okienne ponad przejazdem są podwójne, natomiast w części południowej pojedyncze, prostokątne, ujęte w proste, profilowane kamienne opaski.

Wnętrze w części mieszkalnej ma układ dwutraktowy, z korytarzem w trakcie zachodnim. Z przejazdu od północy prowadzi wejście do kaplicy, natomiast od południa korytarz, zamurowany u styku ze zrujnowanym skrzydłem południowym, mieści klatkę schodową prowadzącą na wyższe kondygnacje mieszkalne. Z poziomu kolejnych kondygnacji od północy prowadzą wejścia na piętrowe empory kaplicy oraz do mieszczących się tu pokoi. W dużej sali drugiej kondygnacji, sklepionej krzyżowo, mieściła się niegdyś kancelaria. Biforyjne okna dawnej kancelarii i korytarza zdobią piaskowcowe kolumienki o różnorodnie dekorowanych trzonach, z ornamentem okuciowym, maszkaronami i motywami floralnymi.

Kaplica, konsekrowana w 1618 r., przylega od północy do skrzydła wschodniego. Kaplica mieści bogaty wystrój rzeźbiarski nieznanego autorstwa, o wysokich walorach artystycznych, stanowiący niezwykle cenny przykład sztuki kamieniarskiej doby późnego renesansu. Stanowi ona wyraz wybitnego kunsztu i wizji artystycznej początku XVII w. Autorstwo jej formy architektonicznej przypisywane jest, nie bez wątpliwości, V. Saebischowi, na podstawie zachowanych rysunków projektowych przedstawiających zbliżoną koncepcję.33 Całość bogatego wystroju rzeźbiarskiego przypisywać należy jednemu warsztatowi, a realizacji tego dzieła dokonano w jednym czasie. [ilustr.]

Budowla założona jest na rzucie prostokąta, z apsydialnie zamkniętą częścią prezbiterialną od wschodu. Apsydę przepruwają strzeliste okna ostrołukowe. [ilustr.] Do wnętrza od strony północnej prowadzi przejście z przejazdu w skrzydle wschodnim; drugie wejście, obecnie zamurowane, wiodło także od strony dziedzińca. Na wyższe kondygnacje empor można było dostać się z dostawionej do południowej elewacji kaplicy klatki schodowej założonej na półkolistym rzucie, dziś pozbawionej schodów. Z kaplicy, od strony północnej prowadzi wejście do przyległego mauzoleum i zejście do podziemnej krypty nagrobnej, mieszczących zgromadzone relikty kamieniarskiego wyposażenia zamku i nagrobków pochowanych tu członków rodziny Schönaichów.

Wnętrze jest jednonawowe, otoczone od północy, południa i zachodu dwukondygnacyjnymi emporami wspartymi na kamiennych, bogato dekorowanych kolumnach. Empory w całości wykonane są z piaskowca, z barierami wypełnionymi dekoracją nawiązującą do form gotyckich, z motywami dwuliścia i czwórliścia na poziomie pierwszej kondygnacji i wpisanego w koło krzyża greckiego w części zachodniej drugiej kondygnacji. Empory wsparte są na kamiennych kolumnach, na których opierają się arkady. W centralnej części empory pierwszej kondygnacji, od strony zachodniej, barierę zdobi kartusz z herbem Georga von Schönaich, z fragmentarycznie zachowaną polichromią. W tym miejscu zapewne zasiadała rodzina fundatora kaplicy, o czym świadczył być może kominek, również nieistniejący. Zachowana jest również kamienna ambona z baldachimem, dostawiona do północnej ściany w części prezbiterialnej. W obrębie prezbiterium, na ścianie wschodniej, wmurowano kamienną tablicę pochodzącą z 1582 r., a przeniesioną tu z zamku w Prochowicach. Inskrypcja tablicy opisuje zasługi i upamiętnia zawiłe losy Fabiana von Schönaich, który wsławił się w wielu bitwach burzliwego XVI w.34 Prostokątna tablica ujęta jest scenami figuralnymi, a wieńczące ją dwa lwy zwrócone są głowami w kierunku umieszczonego centralnie herbu rodu von Schönaich. Tablica została umieszczona w kaplicy zapewne w połowie XVIII w., kiedy to protestanci uzyskali wolność wyznania, a kaplicę odnowiono i ponownie otwarto dla wiernych. 35 [ilustr.]

Na początku powstania kaplica pełniła funkcję prywatnej świątyni dworskiej, obsługiwanej przez duchownych kalwińskich. We wnętrzu mieściły się pamiątki rodowe, takie jak panoplia czy obrazy. W części prezbiterialnej, w posadzce, umieszczona była odlana z brązu płyta z inskrypcją informująca o złożeniu w tym miejscu serca Georga, pierwszego budowniczego zamku z rodu Schönaichów. Dziś w tym miejscu mieści się płytka w kształcie serca. Po 1945 r. ruchome wyposażenie kaplicy zaginęło.

Najmłodszym budynkiem zespołu jest mauzoleum wzniesione w 1914 r. dla upamiętnienia księcia Carla Ludwiga Erdmanna, z inicjatywy jego żony Katheriny Emmy von Reichenbach-Goschütz wg projektu Hansa Poelziga.36 [ilustr.] Obiekt wzniesiono na reliktach starszej budowli, o czym świadczyć może lokalizacja w jego podziemiach rodowej krypty grobowej, skomunikowanej z kaplicą. Przylegająca od północy do kaplicy budowla jest jednokondygnacyjna, zwieńczona dachem trójspadowym. Elewację zachodnią, od strony dziedzińca, przepruwają dwa okna zamknięte łukiem pełnym, a wieńczy uskokowy gzyms podokapowy. We wnętrzu sklepionym kolebkowo, w centralnej części, na podwyższeniu mieścił się sarkofag księcia, wykonany ze sztucznego kamienia, ozdobiony herbem i inskrypcją z datą urodzenia i śmierci oraz wskazaniem jego tytułów. Po 1945 r. wnętrze zostało zdewastowane, a szczątki zmarłego usunięto z sarkofagu. W latach 60. XX w. czyli w okresie kiedy na zamku prace porządkowe i zabezpieczające prowadzili harcerze ze szczepu Makusyny, we wnętrzu mauzoleum złożono kamienny detal, fragmenty nagrobków i resztki wyposażenia, które przetrwało pożar, tworząc swoiste muzeum zamku. Niestety w późniejszym okresie większość ze zgromadzonych elementów zaginęła. W latach 80. XX w. sarkofag przeniesiono na teren cmentarza komunalnego, a we wnętrzu mauzoleum urządzono kawiarnię.

Krypta grobowa znajdująca się pod mauzoleum składa się z dwóch pomieszczeń sklepionych kolebkowo. W jej wnętrzu składano trumny ze zmarłymi członkami rodu już od XVII w. Po zakończeniu II wojny światowej pochówki zbezczeszczono i do lat 60. XX w. szczątki doczesne dawnych właścicieli znajdowały się w różnych częściach założenia. Po 1962 r., czyli w okresie kiedy na zamku w Siedlisku przebywali harcerze szczepu Makusyny, szczątki zostały zebrane i złożone we wspólnej krypcie jednej z kaplic nagrobnych na terenie cmentarza komunalnego.

 

Skrzydło południowe składa się z wielu członów o zróżnicowanej kompozycji, wystroju, a przede wszystkim datowaniu. W środkowej części skrzydła mieści się najstarszy element założenia, tzw. dom Georga, który został wzniesiony przez Georga von Schönaicha w latach 1597-1600, po gruntownej przebudowie wcześniejszej siedziby Rechenbergów. Wzniesiono wówczas obiekt, który swoim zasięgiem obejmował również dawny zamkowy dziedziniec, z dostawioną do naroża wieżą. Rozbudowę zrealizowano w 1600 r. Dzieło zwieńczono akcentując główne wejście rozbudowanym, kamiennym portalem o formie architektonicznej ujętej jońskimi kolumnami i uszakami, zwieńczony przerywanym naczółkiem, z inskrypcją fundacyjną oraz kartuszami z herbami Georga von Schönaich i jego pierwszej żony Elisabeth. Ta część posiadała rozległe, dwukondygnacyjne piwnice. Podczas przebudowy skrzydła południowego z inicjatywy księcia Carla Ludwiga Erdmanna wg projektu C. Lüdeckego w 1866 r. przekomponowano elewację północną od strony dziedzińca, wieńcząc ją attyką o neorenesansowej formie, wprowadzając dekoracyjne szczyty i sterczyny. Zmieniono również całkowicie wygląd południowej elewacji. [ilustr.] Stworzono wówczas symetryczną, monumentalną kompozycję, z dekoracyjnym neorenesansowym szczytem ujętym strzelistymi dominantami w postaci cylindrycznych wież. Przebudowano również dach, który całościowo objął tę część skrzydła, a na którego połaci zaaranżowano taras. W połaci wprowadzono dekoracyjne facjatki. We wnętrzu obiektu, w centralnej części zakomponowano okazałą klatkę schodową. Po 1945 r. ta część zamku mocno ucierpiała, zachowując jedynie mury obwodowe i część ścian wnętrza oraz portal i fragmenty kamieniarki. W 2013 r. przeprowadzono prace konserwatorskie późnorenesansowego portalu mieszczącego się w elewacji północnej, od strony dziedzińca, w wyniku których – mimo usytuowania w części budowli znajdującej się w trwałej ruinie – odzyskał on dawną świetność. [ilustr.]

Wschodnią część skrzydła południowego wzniesiono w 1601 r., poprzez dostawienie jej do bryły dawnego domu Georga. Trzykondygnacyjny obiekt w przyziemiu mieścił salę kolumnową, stanowiącą reprezentacyjne pomieszczenie, którego sklepienie wsparto na 12 kolumnach wykonanych z piaskowca na zlecenie Georga von Schönaicha przez nieznanych autorów. Trzony kolumn są różnorako dekorowane. Część kolumn posiada trzon pokryty płaskorzeźbioną, spiralną wicią roślinną z owocami granatu, postaciami figuralnymi i zwierzętami. Pozostałe kolumny dekorowane są ornamentem okuciowym z elementami groteski, wykonanymi w technice reliefu wypukłego. Były one ustawione na uskokowych bazach, a wieńczyły je kapitele korynckie. Na wyższych kondygnacjach tej części skrzydła mieściły się niegdyś pokoje mieszkalne. Na początku XVIII w. salę od południa otwarto na ogród, przepruwając w niej cztery okna typu porte-fênetre; odtąd salę tę określano mianem ogrodowej. Zyskała ona wówczas nowy wystrój malarski na ścianach i sklepieniach o tematyce mitologicznej, a kominek otrzymał nową oprawę architektoniczną. Podczas przebudowy zamku zgodnie z projektem C. Lüdeckego ta część skrzydła południowego nakryta została nowym dachem z dekoracyjnymi lukarnami. Po II wojnie światowej skrzydło południowe znacząco ucierpiało i zachowały się jedynie jego mury obwodowe oraz fragmentarycznie ściany wewnętrzne. Przetrwala część wystroju w postaci profilowanych, kamiennych obramień okiennych, portalu w elewacji północnej, ceramicznego detalu figuralnego wież, sterczyn i części wystawek. We wschodniej części skrzydła ściana południowa praktycznie nie zachowała się. W dawnej sali ogrodowej istnieje jedynie ściana od strony dziedzińca, w której zachowane są nisze ze szczątkową dekoracją sztukatorską. Opracowanie zachodniej wnęki mieszczącej niegdyś grotę z muszlami i posąg Junony jest częściowo zachowane i możliwe do identyfikacji. W pozostałych wnękach istnieją fragmenty dekoracji w postaci putt i sztukaterii o motywach floralnych. Piaskowcowe kolumny, po zniszczeniu tego skrzydła, były składowane na terenie zamku, ułożone pod drzewami przy dawnym barokowym ogrodzie. W 2014 r. przeprowadzono badania i prace konserwatorskie, w trakcie których kolumny poddano anastylozie i ustawiono w miejscu pierwotnej ekspozycji w sali ogrodowej, na uprzednio przygotowanej nawierzchni. W wyniku prac uzupełniono brakujące bazy, a w miejsca, w których nie zachowały się trzony, wprowadzono gładki kamień dla ukazania historycznej kompozycji. Dwanaście kolumn ustawionych parzyście, częściowo zachowanych jedynie w dolnej partii lub też zaznaczonych w postaci bazy, wyeksponowano w sposób zgodny z prawdą historyczną, który przywołuje wyobrażenie świetności tego miejsca. Część kapiteli w porządku korynckim przechowywanych jest na terenie zespołu. W tym samym roku przemurowano również koronę murów wschodniej części skrzydła południowego, dla umożliwienia bezpiecznego zwiedzania tej części zamku.

Skrzydło zachodnie i północne wzniesiono po 1710 r. z inicjatywy księcia Hansa Carla, prawdopodobnie wg projektu Jacoba Wagnera ze Wschowy, przy współpracy Christiana Stefano Spinettiego z Żagania, pod kierunkiem budowniczego Schnöpfluga z Bytomia. Nowe obiekty zamknęły dziedziniec, a ich elewacje otrzymały barokowy wystrój, opracowany analogicznie dla obu budynków. Elewacje skrzydła zachodniego opracowano symetrycznie, jako dwukondygnacyjne. Od strony dziedzińca wejścia akcentują jednoosiowe pseudoryzality zwieńczone naczółkami – boczne trójkątnymi, główne zaś półkolistym, ujęte w boniowane lizeny. W zachowanym portalu od strony dziedzińca, zwieńczonym trójkątnym naczółkiem, mieści się fantazyjny kartusz z herbami Hansa Carla i jego żony Amalie zu Dohna-Schlodien. [ilustr.]

Elewacja zachodnia opracowana jest analogicznie, czternastoosiowa, jednakże środkowy pseudoryzalit jest czteroosiowy, z okulusem w trójkątnym, wieńczącym naczółku. W przyziemiu mieszczą się otwory drzwiowe prowadzące niegdyś z wnętrza bezpośrednio do ogrodów tu założonych po likwidacji bastionu. We wnętrzu zachowane są wysokie, portkowe kominy. [ilustr.]

Skrzydło północne posiadało wystrój analogiczny do wschodniego, jednakże na osi, w przyziemiu, mieściło przejazd bramny prowadzący na dziedziniec gospodarczy. [ilustr.] W połaci dachu umieszczona była wieża zegarowa zwieńczona hełmem. Budynek zawierał w przyziemiu powozownię, a wyższa kondygnacja miała zapewne przeznaczenie mieszkalne. To skrzydło ucierpiało znacznie w pożarze zamku i w latach 60 XX w. ściana południowa uległa zawaleniu.

Zabudowa dziedzińca gospodarczego powstała prawdopodobnie krótko po wybudowaniu przez księcia Hansa Carla skrzydła północnego i zachodniego, czyli w 1 poł. XVIII w. Wzniesiono wówczas od zachodu budynek kancelarii i archiwum, który dziś zachowany jest jedynie do poziomu pierwszej kondygnacji. Od północy dostawiono do niego budynek stajni, który był wielokrotnie przekształcany. Ostatnią przebudowę datuje się na przełom XIX/XX w., kiedy to wzbogacono fasadę o neobarokowy, wydatny pseudoryzalit zwieńczony szczytem, z ceramiczną głową jelenia w jego zwieńczeniu. Ujeżdżalnia została wzniesiona na przedłużeniu stajni. Miała rozległe, pozbawione podziałów wnętrze. Dzięki tym warunkom w II poł. XVIII w. obiekt adaptowano na teatr i przez pewien okres taką funkcję pełnił. Dziś zachowane są jedynie mury zewnętrzne budowli.

Przypisy:

  1. 32) Andrzejewski T., Kula M.: op. cit., s. 149. Powrót do przypisu 32
  2. 33) Kąsinowska R, op. cit., s. 196. Powrót do przypisu 33
  3. 34) Andrzejewski T., Kula M., op. cit., s.155. Powrót do przypisu 34
  4. 35) Tamże. Powrót do przypisu 35
  5. 36) Kąsinowska R., op. cit., s. 98. Powrót do przypisu 36

Informacja o ciasteczkach

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących ciasteczek wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję informację o ciasteczkachZamknij
Pałace i Parki Środkowego Nadodrza nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Internet Explorer lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu