Dzieje zespołu i jego właściciele - Zespół pałacowo-parkowy w Żaganiu - Żagań - Pałace i Parki Środkowego Nadodrza

Ustawienia

Środkowego Nadodrza
Fundacja Pałac Bojadła

Wyszukiwarka

2. Dzieje zespołu i jego właściciele

Początki średniowiecznej siedziby książęcej na miejscu obecnego pałacu sięgają prawdopodobnie końca XIII w. Zamek mógł istnieć tu już w roku 1299, bowiem z tego czasu pochodzi wiadomość potwierdzająca przekazanie zakonowi augustianów przez księcia żagańskiego Konrada II (zm. 1304) wybudowanych w pobliżu kościoła parafialnego przez jego brata Przemka (zm. 1289) domów drewnianego i murowanego, tj. dawnego zamku1. Przekazanie augustianom dotychczasowego zamku wiązało się zapewne z wybudowaniem nowej siedziby książęcej w południowo-wschodniej części miasta, powstałej po przesunięciu około 1280 r. jego granic na wschód2. Najstarsza wzmianka na temat tego obiektu pochodzi z roku 13193.

Zamek, zniszczony w 1495 r. podczas pożaru, został odbudowany przez księcia saskiego Albrechta (1472-1500), modernizacji poddano również jego system umocnień4. W 1515 r. książę saski Jerzy (1500-1539) polecił wyremontować zamkową kaplicę, nieużytkowaną od czasów wspomnianego pożaru5. W okresie gdy panem zastawnym księstwa żagańskiego był Zygfryd baron von Promnitz, miały miejsce dwie katastrofy budowlane: w 1574 r. zawalił się strop w sali jadalnej, a dziewięć lat później osunęło się skrzydło zachodnie budowli, jednak już w roku 1584 zamek został odbudowany „piękniej niż poprzednio”6.

Sporządzony w roku 1601 na polecenie Rudolfa II Habsburga (1576-1611) urbarz Żagania7 opisuje zamek jako obiekt składający się z trzech głównych członów, otoczony fosą od zachodu i północy, zaś skrzydłami północnym i zachodnim przylegający do murów miejskich. Wejście do zamku usytuowane było po stronie północnej i poprzedzone mostem. Na prawo od wejścia zlokalizowana była dwukondygnacyjna wieża z użytkowym poddaszem, na lewo zaś – podpiwniczony, dwukondygnacyjny tzw. „stary murowany trzon”; w odróżnieniu od niego pozostałe dwa skrzydła, tj. „środkowe” (wschodnie) i „tylne” od strony rzeki (południowe), oba trzykondygnacyjne, nazywane są przez autora urbarza „nowo wybudowanymi”, a ich budowa miała nastąpić za czasów Zygfryda barona von Promnitz. W skrzydle wschodnim zlokalizowana była m.in. kaplica, natomiast w południowym – kancelaria.

W 1627 r. Ferdynand II Habsburg wyraził zgodę na sprzedaż księstwa żagańskiego Albrechtowi von Wallenstein, księciu Frydlandu, co nastąpiło formalnie w 1628 r.8 [ilustr.] Już w 1627 r. książę planował rozpoczęcie w przyszłym roku budowy w Żaganiu ufortyfikowanej siedziby9. W latach 1628-1630 trwały prace przygotowawcze, polegające na gromadzeniu materiałów budowlanych oraz rozbiórce sąsiednich budynków w celu uzyskania miejsca pod planowaną budowę10. Pod koniec 1630 r. – jak wynika z listu zatrudnionego przez Wallensteina i przebywającego w Żaganiu mistrza budowlanego Vincentio Boccacciego – rozpoczęto wykopy pod fundamenty11. Zamiarem księcia było doprowadzenie do końca 1632 r. do stanu surowego otwartego, co potwierdza jego list z 21 marca tego roku12. W lipcu roboty budowlane wstrzymano z uwagi na zajęcie miasta przez oddziały saskie i brandenburskie i ucieczkę Boccacciego, który powrócił do Żagania dopiero 1 czerwca 1633 r., by kontynuować budowę13. Wallenstein planował zakończenie inwestycji w 1636 r., o czym informował w liście z 4 grudnia 1633 r.14, jednakże zamiar ten udaremniła jego śmierć w lutym 1634 r.

Z osobą Albrechta von Wallensteina wiązać należy założenie zwierzyńca po południowej stronie zamku, co nastąpiło zapewne przed upływem roku 162815.

Dalsze prace przy budowie rezydencji książęcej w Żaganiu podjął dopiero Wacław Euzebiusz książę von Lobkovic (1646-1677). Punktem wyjścia była budowla Wallensteinowska, posiadająca – jak wskazuje datowana na rok 1674 korespondencja księcia Lobkovica z mistrzem budowlanym Antonio Portą16 – rzut czworoboku z wewnętrznym dziedzińcem i nieukończonymi bastejami w narożnikach północno-wschodnim, południowo-wschodnim i południowo-zachodnim. W powstającą rezydencję Vincentio Boccacci włączył częściowo mury renesansowego zamku Promnitza, które wykorzystano w traktach południowym i wschodnim od strony dziedzińca, co w konsekwencji spowodowało nieregularny rzut dziedzińca oraz znaczne odchylenie w kierunku zachodnim ściany zewnętrznej skrzydła południowego. Od strony północnej i zachodniej na dziedziniec otwierały się arkadowe krużganki, do których poniżej poziomu dziedzińca przylegały ciągi korytarzy piwnicznych, nieposiadające sklepień. W skrzydłach północnym i zachodnim usytuowane były centralnie klatki schodowe, schody znajdowały się również we wschodniej i zachodniej części skrzydła południowego. Układ pomieszczeń skrzydeł wschodniego i południowego był dwutraktowy, zaś pozostałych skrzydeł – jednotraktowy, z wąskimi korytarzami od strony dziedzińca. Ilość kondygnacji budowli pozostawionej przez Wallensteina pozostaje sprawą kontrowersyjną, prawdopodobnie był to obiekt piętrowy, na co mogą wskazywać rzuty poziome autorstwa Antonio Porty, przedstawiające piwnice, parter i piętro17. Jak wynika ze wspomnianej korespondencji z 1674 r., Wacław Euzebiusz książę von Lobkovic zalecił usunięcie opisanych nieregularności w rzucie budowli poprzez rozbiórkę wschodniej ściany dziedzińca i budowę na miejscu skrzydła południowego niskiej loggi, na jego polecenie rozebrano również trzy narożne basteje. Zgodnie z życzeniem księcia w południowej części zachodniego skrzydła miała zostać zlokalizowana kaplica, dostępna zarówno z loggi, jak i wnętrza pałacu18.

Jak podaje Bernhard Patzak, powołujący się na istniejące przed 1939 r. w archiwum książęcym akta, w 1674 r. roboty budowlane przy pałacu były już bardzo zaawansowane, obiekt nadal nie był jednak zadaszony19. W tym okresie, prócz Antonia Porty, w Żaganiu zatrudnieni byli kamieniarz Bernardo Ferretto i mistrz ciesielski Paul Oppeneuder z Roudnic20. Zdaniem Róży Kąsinowskiej, która analizowała źródła dotyczące żagańskiego pałacu i jego architekturę, budowę skrzydeł północnego i zachodniego zakończono w tym samym okresie, zapewne przed 1680 r., a realizację inwestycji przerwano lub spowolniono po śmierci księcia Wacława Euzebiusza, którego spadkobierca, Ferdynand August Leopold książę von Lobkovic (1686-1715) nie był jeszcze pełnoletni21. [ilustr.] Jak twierdzi B. Patzak dopiero po objęciu księstwa w 1686 r. kontynuował on prace budowlane22.

Prawdopodobnie za czasów tego księcia założono w Żaganiu ogród w typie francuskim, zaliczany w początkach XVIII w. do jednego z najsłynniejszych na terenie Śląska23.

Za panowania Ferdynanda Filipa Józefa księcia von Lobkovic (1749-1784) w pałacu urządzono kaplicę loretańską (1768-1769), której projekt sporządził drezdeński architekt Friedrich August Krubsacius24.

W 1786 r. wdowa po Ferdynandzie Filipie Józefie księciu von Lobkovic, Maria Gabriela księżna von Lobkovic de domo Savoyen-Carignan, sprawująca opiekę prawną nad małoletnim synem Franciszkiem Józefem Maksymilianem, dokonała sprzedaży księstwa żagańskiego Ferdynandowi Ludwikowi księciu von Hohenlohe-Ingelfingen, działającemu jako pośrednik księcia kurlandzkiego Piotra Birona25. [ilustr.]

Odwiedzając po raz pierwszy Żagań latem 1786 r. nowy właściciel księstwa zadeklarował zamiar ukończenia budowy pałacu26, poprzez zadaszenie skrzydła wschodniego, co zrealizowano w latach 1786-178727. [ilustr.] Z innych inwestycji budowlanych prowadzonych przez Piotra Birona, dotyczących architektury zewnętrznej pałacu, należy jeszcze wskazać przebudowę galerii po stronie południowej28 oraz budowę trzeciego mostu, usytuowanego nad fosą po stronie wschodniej (1796 r., rozebrany w 1 poł. XIX w.)29.

Równolegle prowadzone były prace we wnętrzach rezydencji, m.in. w pokojach redutowym i tanecznym (1791 r.), Sali Audiencyjnej i Koncertowej (przed 1795 r.) oraz w apartamencie księcia (1795 r.), w których uczestniczyli m.in. pochodzący z Bolonii architekt i malarz Luigi Remondini oraz mistrz murarski Johann Gottlieb Feller30.

Już po zrzeczeniu się władzy w Kurlandii po III rozbiorze Polski i osiedleniu się rodziny książęcej w Królestwie Prus (1795 r.), w pałacu urządzono teatr (1797 r.)31. [ilustr.] Książę utrzymywał własną kapelę dworską, na której czele stał kapelmistrz i kompozytor Vincenz Franz Tuczeck, zespół włoskich śpiewaków operowych oraz trupę teatralną32. Wystawiano m.in. dzieła Szekspira (Wiele hałasu o nic, Hamlet), Augusta Friedricha Ferdinanda von Kotzebue, Augusta Wilhelma Ifflanda i Friedricha Schillera oraz opery Mozarta (Cosi fan tutte, Don Juan)33.

Za czasów Piotra Birona w pałacu zgromadzono imponującą kolekcję malarstwa europejskiego liczącą 562 pozycje, w skład której wchodziły m.in. dzieła Antona van Dycka, Rubensa, Rembrandta, Tycjana, Davida II Teniersa, Jacoba van Ruisdaela, Antoineʼa Watteau, Angeliki Kauffman, Jacoba Philippa Hackerta i Antona Graffa, ponadto kolekcję grafiki (ok. 1000 pozycji), księgozbiór (2060 pozycji skatalogowanych w 1795 r. oraz 2000 pozycji nieskatalogowanych), w tym oddzielną bibliotekę teatralną (539 pozycji), ponadto zbiór monet i medali oraz zbiory przyrodnicze34. Większość tych zbiorów, z wyjątkiem kolekcji malarstwa, została po śmierci księcia sprzedana35.

Z inicjatywy księcia kurlandzkiego i żagańskiego po zachodniej stronie pałacu wzniesiono klasycystyczny budynek stajni i ujeżdżalni (1795-1798, proj. Christian Valentin Schultze, Luigi Remondini, nie istnieje), w ogrodzie pałacowym powstały ponadto klasycystyczny dom ogrodnika, późniejszy dom kawalerski (1796 r., nie istnieje) i klasycystyczna oranżeria (1796-1799, proj. Ch. V. Schultze, nie istnieje), a na terenie Bażanciarni – dom dla łowcy bażantów36 (nie istnieje). [ilustr.] Na polecenie Birona przy rezydencji założono „piękny” park angielski z bażanciarnią37.

Ostatni książę kurlandzki, książę żagański Piotr Biron zmarł dnia 13 stycznia 1800 r. w Jeleniowie koło Kudowy Zdroju i został tymczasowo pochowany w kościele parafialnym (augustianów) w Żaganiu38. W latach 1800-1804 księżna-wdowa Anna Charlotte Dorota z Medemów Bironowa poleciła wznieść nad Tylnym Bobrem, tj. na terenie późniejszego Parku Górnego, klasycystyczne mauzoleum księcia wg projektu Ch. V. Schultze, oraz usytuowany w sąsiedztwie neogotycki budynek dozorcy, zrealizowany po 1801 r., wg projektu tego samego twórcy39. Grobowiec ten nigdy nie został wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem z uwagi na sąsiedztwo rzeki (w 1804 r. Żagań nawiedziła dotkliwa w skutkach powódź) i w późniejszym okresie uległ rozbiórce, zachowano natomiast domek dozorcy, który za czasów księżnej Doroty nazywano „domem strażnika parku”40 (obecnie nie istnieje).

W latach 1800-1805 rządy w księstwie w imieniu następczyni księcia, Wilhelminy Biron, sprawowała księżna Anna Charlotte Dorota wraz z królewskim tajnym radcą Leopoldem Fryderykiem Güntherem von Goeckingkiem, których ustanowiono opiekunami prawnymi niepełnoletnich spadkobierców41. [ilustr.] W 1803 r. po północnej stronie pałacu wzniesiono murowany most, zachowany do czasów obecnych42. W 1804 r. wspomniana powódź dokonała spustoszenia ogrodu pałacowego i Bażanciarni, poważnie ucierpiała wówczas oranżeria, zniszczony został dom łowcy bażantów43.

Księżna żagańska Wilhelmina (zm. 1839), zamężna po raz pierwszy z Julianem Armandem Ludwikiem księciem Rohan-Guémenée (1800-1805), po raz drugi z Wassilijem Siergiejewiczem księciem Trubeckoj (1805-1806), a po raz trzeci z Karolem Rudolfem hrabią von der Schulenburg (od 1819 r.) gościła w Żaganiu stosunkowo rzadko. [ilustr.] [ilustr.] Wraz z nowo poślubionym trzecim małżonkiem spędziła tu przełom lat 1819/1820, 1820-1821 i 1821-182244. W tym okresie (1820-1822) rozbudowie poddano teatr pałacowy – roboty stolarskie realizował zespół pod kierunkiem nadwornego stolarza nazwiskiem Boumann, zaś nowy wystrój malarski i dekoracje wykonał L. Remondini45. W 1821 r. dokonano wzmocnienia fundamentów w skrzydłach północnym i zachodnim46. W lipcu 1822 r. spisano inwentarz wyposażenia pałacu, z którego wynika, iż w suterenie znajdowało się wówczas 26 pomieszczeń, na parterze – 30, na piętrze zaś – 4247. Za czasów Wilhelminy Żagańskiej uporządkowano otoczenie rezydencji po stronie wschodniej, usuwając pozostałości po robotach budowlanych z wcześniejszego okresu48.

Dnia 23 stycznia 1841 r. szczątki doczesne zmarłej w Wiedniu księżnej sprowadzono do Żagania, a 27 stycznia złożono w miejscowym kościele pw. Św. Krzyża49, gdzie spoczywają do dziś.

Po śmierci księżnej Wilhelminy księstwo żagańskie odziedziczyła jej młodsza siostra Paulina z Bironów księżna von Hohenzollern-Hechingen (zm. 1845), która prawa do lenna przekazała swemu jedynemu synowi, Fryderykowi Wilhelmowi Konstantemu, zaś część alodialną (dziedziczną) zatrzymała, by następnie sprzedać ją swej najmłodszej siostrze Dorocie z Bironów de Talleyrand-Périgord, księżnej Talleyrand (1842 r.)50. [ilustr.] Dnia 13 kwietnia 1842 r. Fryderyk Wilhelm Konstanty von Hohenzollern-Hechingen otrzymał od Fryderyka Wilhelma IV patent lenny51. Książę sprzedał wkrótce część lenną księstwa swej ciotce Dorocie – 16 października 1843 r. nastąpiło podpisanie ostatecznej umowy w tej sprawie przez księżną52, zaś 20 kwietnia – oficjalne przejęcie własności53. 6 stycznia 1845 r. Dorota księżna de Talleyrand-Périgord, księżna Talleyrand otrzymała patent lenny od Fryderyka Wilhelma IV54. [ilustr.]

Począwszy od roku 1845 księżna żagańska Dorota podjęła energiczne działania zmierzające do przywrócenia dawnej świetności tutejszej rezydencji i jej otoczeniu. W pierwszej kolejności dokonano rozbiórki muru miejskiego, łączącego frontowe skrzydło pałacu z Bramą Bożnowską, co stworzyło możliwość komunikacyjnego połączenia placu przed fasadą z parkiem pałacowym, ponadto zniwelowano teren przed skrzydłem frontowym pałacu, zużywając 14000 wozów ziemi55. [ilustr.] W 1845 r. dokonano renowacji północnego mostu pałacowego z 1803 r., wzniesiono nowe ogrodzenie z bramą wjazdową od strony ul. Szprotawskiej (nie istnieje) i Dom Wartownika przy wjeździe, rok później powstał nowy most zachodni (proj. C. Versen), zaś w 1847 r. po południowej stronie pałacu zbudowano oranżerię i rampy wg koncepcji zaprzyjaźnionego z księżną króla Prus Fryderyka Wilhelma IV56. [ilustr.] W 1848 r. na wschód od rezydencji wzniesiono szklarnię, później zwaną palmiarnią (nie istnieje)57, w 1852 r. przy stawie karpiowym utworzono sztuczny półwysep, zw. Wyspą Marii, zaś rok później przed fasadą położonej obok klasycystycznej oranżerii Piotra Birona założono Ogród Holenderski58. [ilustr.] [ilustr.] W 1855 r. w okolicach stawu karpiowego wzniesiono na nowo tzw. górny młyn pałacowy i spichlerz59 (młyn nie istnieje). Działaniami objęto również pozostałe części parku książęcego, tj. Bażanciarnię (Park Środkowy) oraz Park Górny (niem. Kammerau) – w 1850 r. zasypano powstałą w wyniku powodzi z 1804 r. odnogę Bobru, dzielącą Bażanciarnię na dwie części i wytyczono w części centralnej przesiekę, w tym samym czasie między Parkiem Środkowym a Górnym wzniesiono Most Doroty (później zwany Królewskim), zaś w 1854 r. przy moście tym ustawiono Krzyż Wotywny60. [ilustr.] W 1857 r. jako wschodnią granicę Parku Górnego wytyczono aleję prowadzącą do Karlików (niem. Carlswalde) – ob. jest to część ul. Żelaznej i ul. Leśna61, zaś po 1858 r. zagospodarowano teren w zachodniej części Parku Górnego62.

Za czasów księżnej Doroty integralną częścią parku książęcego był zespół szpitalny, położony między obecnymi ulicami Szprotawską i Żelazną. [ilustr.] W skład tego zespołu weszły zakupiony przez księżną w 1844 r. kościół rzym.-kat. pw. Św. Krzyża, poddany następnie w latach 1845, 1847 i 1849 regotycyzacji wg projektów C. Versena i Leonarda Dorsta von Schatzberga63, Dom Kapelana (1851 r., proj. L. Dorst von Schatzberg)64 oraz Szpital Doroty (1851-1859, proj. L. Dorst von Schatzberg)65. [ilustr.] Oddanie do użytku wspomnianego szpitala stanowiło ukoronowanie działalności charytatywnej księżnej. Za jej czasów placówka ta zapewniała opiekę medyczną mieszkańcom Żagania i okolic obojga płci, zarówno katolikom, jak i ewangelikom, i była w stanie przyjąć maksymalnie szesnastu pacjentów66.

Założony zasadniczo w latach 1845-1859 wg projektu książęcego ogrodnika nadwornego Friedricha Teicherta i przy udziale księżnej Doroty park romantyczny w Żaganiu zaliczany był przez ówczesnych znawców przedmiotu do najwspanialszych tego typu założeń w tej części Europy i stawiany na równi z parkami w Muskau i Branitz67. Położony wokół rezydencji Ogród Pałacowy (Park Kwietny) urządzony był jako ogród ozdobny, z licznymi dekoracjami kwiatowymi i budowlami w stylach szwajcarskim, włoskim i neogotyckim oraz fontannami, natomiast pozostałe dwie części ukształtowano jako bardziej swobodne, z licznymi punktami widokowymi i rzadko występującymi budowlami i pawilonami. [ilustr.] [ilustr.] [ilustr.]

Równolegle w latach 1845-1853 realizowano wielką przebudowę wnętrz pałacu, wprowadzając częściowo nowy wystrój oraz program funkcjonalny i ideowy68. Jak wskazują inwentarz pałacowy z 1850 r., uzupełniony w 1853 r.69, oraz gwasze z widokami wnętrz pałacu, wykonane na polecenie księżnej Doroty70, w południowej części skrzydła zachodniego na piętrze urządzono tzw. apartament państwowy, przeznaczony dla odwiedzających księżną przedstawicieli pruskiej rodziny królewskiej, w skrzydle północnym na tej samej kondygnacji powstały Sala Autografów, zawierająca książęcą kolekcję listów i rękopisów znanych osobistości ze świata europejskiej polityki, nauki i kultury, Pokój Wallensteina, upamiętniający Albrechta von Wallensteina, księcia Frydlandu, księcia żagańskiego, Biblioteka Niemiecka i Galeria Rzeźb, północno-wschodnią części piętra księżna Dorota przeznaczyła na swój apartament, zaś w dalszej części skrzydła wschodniego ulokowano m.in. Salę Familijną ozdobioną portretami rodzinnymi Talleyrandów, reprezentacyjną jadalnię zdobioną portretami Bironów, Salę Koncertową, galerię obrazów i Pokój Broni, zachowano również teatr z czasów Bironów. [ilustr.] [ilustr.] [ilustr.] W części południowej skrzydła zachodniego na parterze księżna urządziła apartament Lobkoviców, w skrzydle północnym – apartament generalnego administratora księstwa żagańskiego, które to stanowisko pełnił jej szwagier, Karol Rudolf hrabia von der Schulenburg (zm. 1856), zaś w skrzydle wschodnim – pokój przeznaczony dla książęcego radcy budowlanego Leonarda Dorsta von Schatzberga, apartament damy dworu, neogotycką kaplicę (konsekracja w 1849 r., urządzona wg projektu Schatzberga71), Ptasi Hall i Salę Myśliwską, ozdobioną dekoracją o motywach roślinno-heraldycznych.

Jak podaje katalog z marca 1855 r.72 za czasów księżnej zgromadzono w pałacu kolekcję dzieł malarskich i rzeźb, liczącą odpowiednio 435 i 61 obiektów. [ilustr.] Były wśród nich dzieła mistrzów włoskich, holenderskich, flamandzkich, niemieckich, austriackich, francuskich i hiszpańskich, w części pochodzące jeszcze ze zbiorów Piotra Birona, przywiezione przez księżną z Francji lub nabywane przez nią u artystów współczesnych, jak Karl Begas, Bernhard Afinger, Ludwig Wilhelm Wichmann, Albert Wolff, Scipione Tadolini, Pietro Tenerani i Félicie de Fauveau. [ilustr.] [ilustr.]

Księżna żagańska Dorota zmarła w pałacu żagańskim dnia 19 września 1862 r. i – zgodnie ze swoim życzeniem – pochowana została w kościele pw. Św. Krzyża w zespole szpitalnym73, gdzie spoczywa do czasów obecnych.

Po śmierci księżnej księstwo żagańskie odziedziczył jej najstarszy syn Ludwik de Talleyrand-Périgord, książę Valençay, późniejszy książę Talleyrand i książę Chalais (zm. 1898)74.

Kontynuował on dzieło upiększania Ogrodu Pałacowego poprzez wprowadzanie dalszych fontann oraz – co było elementem nowym – rzeźb wolnostojących, które wykonywane były w najlepszych odlewniach berlińskich i poczdamskich (m.in. fontanna z nereidami, delfinami i Erosem wg modelu Juliusa Troschla przed skrzydłem wschodnim pałacu, posągi obu Wiktorii przed frontem pałacu wg modeli Christiana Daniela Raucha, posąg Diany z Gabii na Wyspie Marii, posąg Wenus wg modelu Antonia Canovy przy Moście Elżbiety między Parkiem Pałacowym a Środkowym, posągi Hebe wg modelu Antonia Canovy i Merkurego wg Giovanniego da Bolognii w Ogrodzie Ludwika). [ilustr.] [ilustr.] [ilustr.] W celu zasilania w wodę licznych nowo powstających urządzeń wodnych w 1866 r. zbudowano nowoczesną instalację wodociągową wg projektu i pod nadzorem królewskiego nadwornego radcy budowlanego w Poczdamie Moritza Gottgetreu, znanego w Królestwie Prus specjalisty od fontann75. Na polecenie księcia położony nad Bobrem Ogród Holenderski przeprojektowano na eklektyczny ogród tarasowy, który od 188176 do 1945 r. nazywano Ogrodem Ludwika i uznawano za najpiękniejszą część żagańskiego parku77. [ilustr.] [ilustr.] Decyzją księcia Ludwika park udostępniony został mieszkańcom78, pod koniec życia tego księcia udostępniono również zwiedzającym część pomieszczeń pałacu79.

W 1895 r. druga żona Ludwika Żagańskiego, Paulina z domu de Castellane 1. voto von Hatzfeldt-Trachenberg pochowana została w Żaganiu na cmentarzu przy rzym.-kat. kościele paraf. pw. Nawiedzenia NMP (kaplica grobowa zachowana). Zmarły w 1898 r. książę spoczął obok swej matki w kościele pw. Św. Krzyża w zespole szpitalnym w Żaganiu (grobowiec zachowany).

Następcą Ludwika został jego starszy syn z pierwszego małżeństwa, Boson de Talleyrand-Périgord, książę Talleyrand (zm. 1910)80.

Za jego czasów zrealizowano istotne inwestycje w pałacu – w latach 1898-1900 dokonano wzmocnienia fundamentów w skrzydłach północnym i zachodnim, a pod korytarzami w obu tych skrzydłach zbudowano tunele z cegły maszynowej, kryte stropami Kleina81, w 1901 r. wymieniono pokrycie dachu pałacu na blachę ocynkowaną, a wiosną 1904 r. zakończono remont pomieszczeń pałacu i usuwanie następstw osuwania się starych fundamentów82.

Jednocześnie na terenie parku prowadzono działania zmierzające do usunięcia dotkliwych skutków powodzi z 1897 r., m.in. odbudowano Most Królewski83, a przed 1903 r. wzniesiono także nowy most żelazny nad odnogą Bobru, która powstała w wyniku wspomnianej powodzi84. [ilustr.] W początkach XX stulecia wykonano w parku prace porządkowe na wielką skalę, dokonując wycinki samosiewów i uczytelnienia układu kompozycyjnego85.

Po śmierci księcia Bosona starszy z jego dwóch synów, Eliasz de Talleyrand-Périgord, książę Talleyrand, prawowity dziedzic księstwa żagańskiego, zrzekł się swych praw na korzyść małoletniego syna Howarda (ur. 1909)86.

Jedną z pierwszych inwestycji zrealizowanych za czasów tego księcia była budowa w 1912 r.87 nowej zapory na Tylnym Bobrze, między Bażanciarnią a Parkiem Górnym, tzw. Bażanciej Tamy.

W okresie I wojny światowej część pomieszczeń sutereny i większą część parteru użytkowały administracja wojskowa jako szpital oraz Czerwony Krzyż, zaś od 1919 r. – dyrekcja obozu dla internowanych88. Powstałe wówczas szkody usuwane były w latach 20. XX w.89 W latach 1921-1923 dokonano wymiany pokrycia dachu pałacu na nowe z dachówki ceramicznej90. W 1921 r. większość pomieszczeń dawnego apartamentu księcia żagańskiego w północno-wschodniej części parteru przekazana została w użytkowanie Komendzie Policji w Żaganiu91. Reprezentacyjne pomieszczenia piętra i kaplica na parterze udostępniane były jak dawniej zwiedzającym, dostępny publicznie był także park92.

W latach 1923-1924 powstała elektrownia wodna przy Moście Ludwika93. [ilustr.]

W roku 1929 książę żagański Howard dokonał zamachu na swoje życie, w wyniku którego kilka dni później zmarł94. Powodem tego desperackiego kroku była niezgoda ojca księcia na zawarcie małżeństwa przed ukończeniem 21. roku życia95.

Po śmierci księcia Howarda właścicielem lenna został młodszy brat jego ojca, Boson (II) de Talleyrand-Périgord, książę Valençay, późniejszy książę Talleyrand, tytułujący się we Francji księciem żagańskim, który to tytuł nie był na terenie Niemiec w odniesieniu do jego osoby używany96. Po nacjonalizacji majątku przez władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej książę otrzymał odszkodowanie od rządu francuskiego, strona polska zaś przez lata przekazywała Francji ekwiwalent w postaci węgla, zgodnie z umową ratyfikowaną przez obie strony w 1948 r.97

W 1935 r. na terenie Bażanciarni wzniesiono kąpielisko miejskie98. [ilustr.]

W okresie II wojny światowej w pałacu funkcjonował m.in. niemiecki szpital99. W wyniku działań wojennych i użytkowania przez Armię Czerwoną na składnicę łupów wojennych pałac żagański i jego wyposażenie odniosły następujące szkody: 1) ubytki szyb w oknach sięgające 95%, 2) zniszczenie pokrycia dachu w 25%, w konsekwencji zniszczenia sklepień i sufitów sięgające 20%, 3) zniszczenie większości mebli, 4) braki lub zniszczenia dzieł z kolekcji obrazów wynoszące 75%, 5) zniszczenie w całości zbiorów porcelany, 6) kilkanaście marmurowych popiersi zostało przeniesionych z pałacu do kasyna oficerskiego, 7) całkowity brak dywanów, 8) całkowite zniszczenie kolekcji szat historycznych100.

Dnia 19 listopada 1945 r. pałac został przekazany przez stronę radziecką władzom polskim, jednakże – mimo wprowadzenia dozoru – nadal trwał proces grabieży elementów jego wyposażenia101. W 1946 r. pozostałe jeszcze w pałacu niektóre „(...) dzieła sztuki i zabytki, tj. obrazy, rzeźby, płaskorzeźby w drzewie, meble z [sic!] średniowiecza, wazy chińskie, (...) ramy dużych rozmiarów wyrobione misternie i stanowiące wartość muzealną”102 zostały na polecenie pełnomocnika rządu PRL zabezpieczone. Jesienią 1946 r. dalszą część zbiorów, w tym m.in. portret kardynała Richelieu Philippe̕a de Champaigne, portret księżnej kurlandzkiej Anny Charlotte Doroty z 1791 r. pędzla Antona Graffa oraz portret ministra Talleyranda pędzla Françoise̕a Gérarda, przewieziono do Jeleniej Góry, a stamtąd do Warszawy, a następnie włączono do zbiorów Muzeum Narodowego, gdzie – z wyjątkiem ostatniego z wymienionych portretów – znajdują się do dziś103.

W 1947 r. stan pałacu i parku przedstawiał się następująco: „(...) na terenie pałacu nie ma żadnych mebli ani innego wyposażenia. Brak także obrazów, pozostały jedynie ramy. Nie zachował się także księgozbiór. Figury gipsowe i marmurowe wprawdzie są, ale bez głów i rąk. Całość budynku wewnątrz zdemolowana, i zanieczyszczona. W kilku pomieszczeniach zawaliły się sufity (...), (...) przyległy do pałacu zespół parkowy jest nie zabezpieczony i nie uporządkowany. Szereg drzew uszkodzonych lub powalonych. Zabudowania, które istniały na terenie parku (budynki gospodarcze, pawilony, oranżeria) są całkowicie zniszczone”. 104 Z dalszych dokumentów urzędowych pośrednio wynika, że budynki stajni oraz cieplarni istniały jeszcze w 1950 r.105

W połowie lat 50. XX w. pałac nadal pozostawał nieużytkowany i ulegał dalszej degradacji, pojawiały się nawet plany jego rozbiórki, ostro krytykowane przez historyków sztuki i konserwatorów, słusznie upatrujących w nim „jeden z najcenniejszych obiektów architektury na zachodzie Polski”106. Dopiero w latach 1961-1962 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Żaganiu jako użytkownik rozpoczęło remont wschodniego skrzydła pałacu, które przeznaczono na cele społeczno-kulturalne, m.in. Powiatowy Dom Kultury107. W latach 1965-1969 przerwany remont kontynuowano108. W 1968 r. pojawił się pomysł przeznaczenia skrzydła zachodniego na garnizonowy klub oficerski, w związku z czym przeprowadzono remont dachu i stropów, jednakże wojsko ostatecznie wycofało się z zamiaru przejęcia tej części obiektu109. W 1973 r. Pracownie Konserwacji Zabytków w Poznaniu opracowały dokumentację projektową adaptacji części zachodniego skrzydła na magazyny Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, a skrzydła północnego – na Powiatową Bibliotekę Publiczną110. W 1975 r. powołano Żagański Pałac Kultury111. W 1977 r. opracowano nowy program użytkowy skrzydła zachodniego – w miejsce archiwum miały tu funkcjonować m.in. dyskoteka, siedziba Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Pałac Ślubów112. W 1978 r. oddano do użytku Dom Kultury, zaś w 1983 r. – pozostałą część obiektu113. Po roku 2008 przeprowadzono remont pomieszczeń w skrzydle wschodnim, wymianę nawierzchni dziedzińca oraz wymianę pokrycia dachu.

Obecnie właścicielem zespołu pałacowo-parkowego w Żaganiu jest Gmina Żagań o statusie miejskim, a administratorem – spółka miejska Pałac Książęcy Sp. z o.o., właścicielem zaś zespołu szpitalnego – Ministerstwo Kultury, a użytkownikiem – Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Żaganiu.

Przypisy:

 1. 1) STANISŁAW KOWALSKI, Klasztor w Żaganiu 1284-1810, [w:] Klasztor augustianów w Żaganiu: Zarys dziejów, STANISŁAW KOWALSKI (red.), Zielona Góra 1999, s. 52-54. Powrót do przypisu 1
 2. 2) HIERONIM SZCZEGÓŁA, Żagań, [w:] Studia nad początkami i rozplanowaniem miast nad Środkową Odrą i Dolną Wartą, ZDZISŁAW KACZMARCZYK, ANDRZEJ WĘDZKI A. (red.), tom 2, Zielona Góra 1970, s. 520. Powrót do przypisu 2
 3. 3) ARTHUR HEINRICH, Geschichte des Fürstentums Sagan, Sagan 1911, s. 298. Powrót do przypisu 3
 4. 4) JOSEPH STENZEL, Die Wasser-Fluth im Monat Junius 1804, Sagan [s.a.], s. 181; A. HEINRICH, op.cit., s. 298-299. Powrót do przypisu 4
 5. 5) A. HEINRICH, op.cit., s. 299. Powrót do przypisu 5
 6. 6) J. STENZEL, op.cit., s. 196, 200. Powrót do przypisu 6
 7. 7) GEORG STELLER, Wallenstein baut am Saganer Schloß (1628-1634), [w:] FELIX MATUSZKIEWICZ, GEORG STELLER, Unsere Sagan-Sprottauer Heimat, Köln-Rodenkirchen 1956, s. 88-89. Powrót do przypisu 7
 8. 8) GEORG STELLER, Grund- und Gutsherren im Fürstentum Sagan (1400-1940), Sagan 1940, s. 23-24. Powrót do przypisu 8
 9. 9) IDEM, Wallenstein..., s. 56. Powrót do przypisu 9
 10. 10) ARTHUR HEINRICH, Wallenstein als Herzog von Sagan, Sagan 1896, s. 66; G. STELLER, Wallenstein..., s. 61. Powrót do przypisu 10
 11. 11) G. STELLER, Wallenstein..., s. 64. Powrót do przypisu 11
 12. 12) Op.cit., s. 73. Powrót do przypisu 12
 13. 13) A. HEINRICH, Wallenstein..., s. 82. Powrót do przypisu 13
 14. 14) G. STELLER, Wallenstein..., s. 75. Powrót do przypisu 14
 15. 15) ARTHUR HEINRICH, Geschichtliche Nachrichten über das Saganer Schloss, [w:] „Jahresbericht des Königlichen Katholischen Gymnasiums zu Sagan für das Schuljahr 1893/94”, Sagan 1894, s. 9. Powrót do przypisu 15
 16. 16) G. STELLER, Wallenstein..., s. 80-82, 84-85. Powrót do przypisu 16
 17. 17) Op.cit., s. 85-85. Powrót do przypisu 17
 18. 18) Op.cit., s. 80-81. Powrót do przypisu 18
 19. 19) BERNHARD PATZAK, Das herzogliche Schloß in Sagan, [w:] „Belvedere”, 9. Jahr, 1930, Heft 4, Zürich-Leipzig-Wien, s. 131. Powrót do przypisu 19
 20. 20) L.c. Powrót do przypisu 20
 21. 21) KĄSINOWSKA R., Dwór w Borowinie, [w:] „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, tom 20, zeszyt 1, Warszawa 1975, s. 80. Powrót do przypisu 21
 22. 22) B. PATZAK, op.cit., s. 132. Powrót do przypisu 22
 23. 23) ALBRECHT JANDER, Stadt, Schloß und Park Sagan, Liegnitz 1886, s. 13-14. Powrót do przypisu 23
 24. 24) B. PATZAK, op.cit., s. 132. Powrót do przypisu 24
 25. 25) G. STELLER, Grund- und Gutsherren..., s. 25. Powrót do przypisu 25
 26. 26) J. STENZEL, op.cit., s. 259. Powrót do przypisu 26
 27. 27) Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego (dalej jako BUWr), Saganische Chronik bis zum Jahr 1805, sygn. BUWr RKP 00283/006. Powrót do przypisu 27
 28. 28) KATARZYNA ADAMEK-PUJSZO, Działalność kulturotwórcza książąt żagańskich Bironów (1786-1862), cz. 1, Zielona Góra 2007, s. 100-102. Powrót do przypisu 28
 29. 29) BUWr, Saganische Chronik..., sygn. BUWr RKP 00283/006; K. ADAMEK-PUJSZO, op.cit., s. 103. Jak pokazują mapa Żagania autorstwa Christiana Friedricha von Wrede z lat 1747-1753 (reprodukcja: Zwischen Oder und Riesengebirge: Schlesische Karten aus fünf Jahrhunderten (katalog wystawy, Staatsbibliothek zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz), Berlin 1995, s. 56, il. 44 oraz Sagan und Sprottau in der schlesischen Geschichte „Les vues de Sagan”, WERNER BEIN (Hrsg.), Würzburg 1992, s. 16) oraz rzut poziomy parteru pałacu autorstwa mistrza murarskiego Johanna Gottlieba Fellera, wykonany w czasach Piotra Birona (przed 1795 r., reprodukcja: K. ADAMEK-PUJSZO, op.cit., s. 101, il. 3.1.) pałac żagański otoczony był wówczas z czterech stron fosą, przez którą od północy i zachodu przerzucone były mosty. Powrót do przypisu 29
 30. 30) A. HEINRICH, Geschichtliche Nachrichten..., s. 14; K. ADAMEK-PUJSZO, op.cit., s. 103-106. Powrót do przypisu 30
 31. 31) K. ADAMEK-PUJSZO, op.cit., s. 109. Powrót do przypisu 31
 32. 32) CLEMENS BRÜHL, Die Sagan: Das Leben die Herzogin Wilhelmine von Sagan, Prinzessin von Kurland, Berlin 1941, s. 39; K. ADAMEK-PUJSZO, op.cit., cz. 2, Zielona Góra 2007, s. 51-54. Powrót do przypisu 32
 33. 33) K. ADAMEK-PUJSZO, op.cit., cz. 2, s. 55-58. Powrót do przypisu 33
 34. 34) Op.cit., s. 54-55, 64-68, 80, 90-92, 98. Powrót do przypisu 34
 35. 35) Op.cit., s. 72-73, 81, 92, 98. Powrót do przypisu 35
 36. 36) K. ADAMEK-PUJSZO, op.cit., cz. 1, s. 152-156; BUWr, Saganische Chronik..., sygn. BUWr RKP 00283/006; XAVIER AUGUST VEITH, FRANZ A. ENDER, FRIEDRICH VON COELLN, Schlesien wie es ist, Bd. 3, Berlin 1806, s. 124-126; OSKAR TEICHERT, Der Herzogliche Park zu Sagan, Sagan u. Sprottau 1858, s. 22. Powrót do przypisu 36
 37. 37) J. STENZEL, op.cit., s. 291; X. A. VEITH, F. A. ENDER, F. VON COELLN, op.cit., s. 123, 125. Powrót do przypisu 37
 38. 38) J. STENZEL, op.cit., s. 266. Powrót do przypisu 38
 39. 39) K. ADAMEK-PUJSZO, op.cit., cz. 1, s. 165-168. Powrót do przypisu 39
 40. 40) Op.cit., s. 169. Powrót do przypisu 40
 41. 41) J. STENZEL, op.cit., s. 266. Powrót do przypisu 41
 42. 42) K. ADAMEK-PUJSZO, op.cit., cz. 1, s. 111. Powrót do przypisu 42
 43. 43) J. STENZEL, op.cit., s. 277; X. A. VEITH, F. A. ENDER, F. VON COELLN, op.cit., s. 124. Powrót do przypisu 43
 44. 44) C. BRÜHL, op.cit., s. 254 i nn. Powrót do przypisu 44
 45. 45) K. ADAMEK-PUJSZO, op.cit., cz. 2, s. 59-60. Powrót do przypisu 45
 46. 46) EADEM, op.cit., cz. 1, s. 112. Powrót do przypisu 46
 47. 47) L.c. Powrót do przypisu 47
 48. 48) Op.cit., s. 112, 113. Powrót do przypisu 48
 49. 49) Op.cit., s. 58. Powrót do przypisu 49
 50. 50) Op.cit., s. 58-59; ROBERT WEBER, Schlesische Schloesser, Bd. 1, Dresden-Breslau 1909, s. 31; G. STELLER, Grund- und Gutsherren..., s. 25. Powrót do przypisu 50
 51. 51) PAUL MERTSCHING, Sagan von 1801 bis 1880, Sagan 1896, zapis pod datą 13. April 1842. Powrót do przypisu 51
 52. 52) Aus der Chronik der Herzogin von Dino 1840-1862, RADZIWILL A. FÜRSTIN (Hrsg.), Berlin [s.a.], s. 135. Powrót do przypisu 52
 53. 53) G. STELLER, Grund- und Gutsherren..., s. 25. Powrót do przypisu 53
 54. 54) Gothaischer Kalender: Genealogischer Hofkalender und diplomatischen Jahrbuch 1925, Gotha [s.a.], s. 597. Powrót do przypisu 54
 55. 55) O. TEICHERT, op.cit., s. 23, 26. Powrót do przypisu 55
 56. 56) K. ADAMEK-PUJSZO, op.cit., cz. 1, s. 114, 116, 118. Informacja o autorstwie koncepcji oranżerii i ramp za: O. TEICHERT, op.cit., s. 26. Powrót do przypisu 56
 57. 57) O. TEICHERT, op.cit., s. 28. Powrót do przypisu 57
 58. 58) Op.cit., s. 31. Powrót do przypisu 58
 59. 59) P. MERTSCHING, op.cit., zapis pod datą 1. Juli 1855. Powrót do przypisu 59
 60. 60) O. TEICHERT, op.cit., s. 25, 30; P. MERTSCHING, op.cit., zapisy pod datami 29. Dezember 1850 i 15. Mai 1854. Powrót do przypisu 60
 61. 61) O. TEICHERT, op.cit., s. 31. Powrót do przypisu 61
 62. 62) Op.cit., s. 32. Powrót do przypisu 62
 63. 63) KATARZYNA ADAMEK-PUJSZO, Architekci księżnej żagańskiej Doroty w Żaganiu (1844-1862) – próba uporządkowania dorobku, [w:] „Lubuskie Materiały Konserwatorskie”, BIELINIS-KOPEĆ B. (red.), tom 8, Zielona Góra 2011, s. 141-143, 147. Powrót do przypisu 63
 64. 64) Op.cit., s. 148. Powrót do przypisu 64
 65. 65) O. TEICHERT, op.cit., s. 30. Powrót do przypisu 65
 66. 66) K. ADAMEK-PUJSZO, Działalność kulturotwórcza..., cz. 2, s. 132. Powrót do przypisu 66
 67. 67) HEINRICH JÄGER, Der Park zu Sagan, [w:] Gartenflora Deutschlands, Russlands und der Schweiz”, VII, 1859, s. 207. Powrót do przypisu 67
 68. 68) K. ADAMEK-PUJSZO, Działalność kulturotwórcza..., cz. 1, s. 119-134. Powrót do przypisu 68
 69. 69) APZG, AKŻ, Mobiliar Inventarium des Herzoglichen Schlosses zu Sagan und Zübehor. Aufgenommen: Vom Kastellane Wille und Hof-Intendant Wolff Anno 1850. Genau Revidirt und ergänzt 1853, sygn. 451. Powrót do przypisu 69
 70. 70) Reprodukowane w: Les Vues de Sagan (katalog domu aukcyjnego Sotheby̕s), Monaco 1989. Powrót do przypisu 70
 71. 71) HERMANN HOFFMANN, Kirchen und Kapellen in Sagan, Breslau 1937s. 37. Powrót do przypisu 71
 72. 72) APZG, AKŻ, Katalog der Gemälde und Sculpturen im Herzoglichen Schlosse zu Sagan. Aufgenommen im März 1855, sygn. 399. Powrót do przypisu 72
 73. 73) P. MERTSCHING, op.cit., zapisy pod datami 19. September 1862 i 23. September 1862. Powrót do przypisu 73
 74. 74) G. STELLER, Grund- und Gutsherren..., s. 25. Powrót do przypisu 74
 75. 75) P. MERTSCHING, op.cit., zapis pod datą 27. Januar 1866; KATARZYNA ADAMEK-PUJSZO, Żagań, park pałacowy, [w:] Zabytkowe parki województwa lubuskiego, BARBARA BIELINIS-KOPEĆ (red.), Zielona Góra 2013, s. 477-478. Powrót do przypisu 75
 76. 76) K. ADAMEK-PUJSZO, Żagań, park..., s. 478. Powrót do przypisu 76
 77. 77) PAUL LAUSCHKE, Führer durch Sagan und Umgegend, Sagan [s.a.], s. 59; Sagan die schöne Boberstadt: Führer durch Stadt und Umgegend, Sagan [s.a.], s. 15. Powrót do przypisu 77
 78. 78) K. ADAMEK-PUJSZO, Żagań, park..., s. 478. Powrót do przypisu 78
 79. 79) APZG, AKŻ, Bestimmungen über den Besuch des Herzoglichen Schlosses und seiner Kunstschätze, sygn. 359. Powrót do przypisu 79
 80. 80) G. STELLER, Grund- und Gutsherren..., s. 25. Powrót do przypisu 80
 81. 81) R. WEBER, op.cit., s. 31; MARIAN KUTZNER, Studium historyczno-architektoniczne barokowego pałacu w Żaganiu, Wrocław 1958 (maszynopis), s. 27. Powrót do przypisu 81
 82. 82) R. WEBER, op.cit., s. 31. Powrót do przypisu 82
 83. 83) P. LAUSCHKE, op.cit., s. 61. Powrót do przypisu 83
 84. 84) PAUL LAUSCHKE, Sagan, [w:] Bunte Bilder aus dem Schlesierlande, Bd. 2, Breslau 1903, s. 140. Powrót do przypisu 84
 85. 85) IDEM, Führer..., s. 58. Powrót do przypisu 85
 86. 86) G. STELLER, Grund- und Gutsherren..., s. 25-26. Powrót do przypisu 86
 87. 87) K. ADAMEK-PUJSZO, Żagań, park..., s. 478. Powrót do przypisu 87
 88. 88) APZG, AKŻ, Pałac w Żaganiu. Akta dotyczące użytkowania i prac remontowo-konserwatorskich pałacu, sygn. 759. Powrót do przypisu 88
 89. 89) L.c. Powrót do przypisu 89
 90. 90) L.c. Powrót do przypisu 90
 91. 91) L.c. Powrót do przypisu 91
 92. 92) Sagan die schöne..., s. 13, 16. Powrót do przypisu 92
 93. 93) APZG, AKŻ, Das Herzogliche Bauamt im Lehnfürstentum Sagan (Książęcy Urząd Budowlany Księstwa Lennego Żagań). Abteilung Elektrizitätswerke (Wydział Elektrowni), vol. 2, sygn. 796. Powrót do przypisu 93
 94. 94) Anna Gould̕s Son, Self-Wounded, Dies, [w:] „The New York Times” (dalej jako „NYT”), May 29, 1929; Prince of Sagan, 19, Shoots Himself; Mother, Anna Gould, Forbade Marriage, [w:] „NYT”, May 25, 1929. Powrót do przypisu 94
 95. 95) Prince of Sagan..., [w:] „NYT”, May 25, 1929. Powrót do przypisu 95
 96. 96) G. STELLER, Grund- und Gutsherren..., s. 26. Powrót do przypisu 96
 97. 97) CASIMIR CARRÈRE, Talleyrand amoureux, Paris 1975, s. 427. Powrót do przypisu 97
 98. 98) KATARZYNA ADAMEK-PUJSZO, MARIAN R. ŚWIĄTEK, Żagań znany i nieznany: Przewodnik historyczny po mieście i okolicy, Żagań 2002, s. 154. Powrót do przypisu 98
 99. 99) Potwierdza to pismo kierownika Delegatury Tymczasowego Zarządu Państwowego w Żaganiu do Wojewódzkiego Oddziału TZP we Wrocławiu z dnia 14 lutego 1946 r., którego treść w: ROMUALD M. ŁUCZYŃSKI, Losy rezydencji dolnośląskich w latach 1945-1991, Wrocław 2010, s. 290. Powrót do przypisu 99
 100. 100) R. M. ŁUCZYŃSKI, op.cit., s. 290. Powrót do przypisu 100
 101. 101) Fakt ten potwierdza treść pisma jak w przyp. 98. Powrót do przypisu 101
 102. 102) Fragment sprawozdania pełnomocnika rządu PRL obwód 22 w Żaganiu do pełnomocnika rządu PRL na okręg administracyjny Dolny Śląsk we Wrocławiu z dnia 22 marca 1946 r., cytuję za: R. M. ŁUCZYŃSKI, op.cit., s. 291. Powrót do przypisu 102
 103. 103) R. M. ŁUCZYŃSKI, op.cit., s. 291; Muzeum Narodowe w Warszawie: Arcydzieła malarstwa, DOROTA FOLGA-JANUSZEWSKA (red.), Warszawa 2005, s. 308; s. 34; ANDRZEJ CHUDZIKOWSKI, Malarstwo austriackie, czeskie, niemieckie i węgierskie 1500-1800: Katalog zbiorów, Warszawa 1964, ANDRZEJ RYSZKIEWICZ, Francusko-polskie związki artystyczne: W kręgu J. L. Davida, Warszawa 1967, s. 146, 206. Powrót do przypisu 103
 104. 104) JAN MUSZYŃSKI, Z doświadczeń w służbie konserwatorskiej, [w:] Wokół niemieckiego dziedzictwa kulturowego na Ziemiach Zachodnich i Północnych, ZBIGNIEW MAZUR (red.), Poznań 1996, s. 236. Powrót do przypisu 104
 105. 105) R. M. ŁUCZYŃSKI, op.cit., s. 293. Powrót do przypisu 105
 106. 106) Op.cit., s. 295-296. Powrót do przypisu 106
 107. 107) Op.cit., s. 298. Powrót do przypisu 107
 108. 108) Op.cit., s. 300. Powrót do przypisu 108
 109. 109) Op.cit., s. 301. Powrót do przypisu 109
 110. 110) Op.cit., s. 302. Powrót do przypisu 110
 111. 111) L.c. Powrót do przypisu 111
 112. 112) Op.cit., s. 303. Powrót do przypisu 112
 113. 113) L.c. Powrót do przypisu 113

Informacja o ciasteczkach

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących ciasteczek wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję informację o ciasteczkachZamknij
Pałace i Parki Środkowego Nadodrza nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Internet Explorer lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu