Dzieje zespołu i jego właściciele - Zespół pałacowo-parkowy w Wojnowie - Wojnowo - Pałace i Parki Środkowego Nadodrza

Ustawienia

Środkowego Nadodrza
Fundacja Pałac Bojadła

Wyszukiwarka

2. Dzieje zespołu i jego właściciele

Miejscowość Wojnowo (niem. Woynowo, 1934-1945 Reckenwalde) do czasów II rozbioru położona była w granicach Rzeczpospolitej Obojga Narodów, przynależąc administracyjnie – podobnie jak sąsiednie Nowe i Stare Kramsko, Chwalim oraz miasto Kargowa – do województwa poznańskiego, powiatu kościańskiego2. Wzmiankowana po raz pierwszy w 1623 r.3, do 1796 r.4 stanowiła własność klasztoru cystersów w Obrze, założonego w 1231 r.5

Zapewne walory krajobrazowe miejscowości zaważyły na decyzji o budowie w Wojnowie dworu opata obrzańskiego klasztoru6. Czas powstania tego obiektu nie jest dokładnie znany; o jego istnieniu wspomina opisujący przed 1846 r. Wielkie Księstwo Poznańskie J. N. Bobrowicz, który nazywa go „domem mieszkalnym w starożytnym guście zbudowanym, który się dotąd dobrze zachował”7. Z analizy rzutu poziomego sklepionych kolebkowo piwnic obecnego pałacu wynika, iż niewątpliwie zawiera on w swym rdzeniu pozostałości starszej budowli. Za najwcześniejszą, pochodzącą jeszcze z okresu opatów obrzańskich, należałoby uznać środkową część obiektu wraz z ryzalitem po stronie zachodniej. Wprowadzono tu popularny w okresie baroku, najprostszy układ z wielką sienią na osi oraz dwutraktowymi częściami bocznymi8. W niektórych pomieszczeniach tej najstarszej części pałacu zachowały się sklepienia krzyżowe, tj. w sieni na parterze, w korytarzu na piętrze w części środkowej i sąsiednim pomieszczeniu od południa. [ilustr.] Z pierwotnego wyposażenia dawnego opackiego dworu przetrwały barokowe dwuskrzydłowe drzwi ramowo-płycinowe między sienią a dużą salą w tylnym trakcie (obecnie stołówka) i w pomieszczeniach na południe od sieni (obecnie sale szkolne) oraz jednoskrzydłowe drzwi na piętrze, pochodzące z około połowy XVIII w. [ilustr.] Mając na uwadze wymienione przesłanki barokowy dwór w Wojnowie można prawdopodobnie datować na okres około 1700-około 1750. Należy zauważyć, iż w dotychczasowych opracowaniach dotyczących omawianego zabytku ta najstarsza faza była zazwyczaj pomijana lub traktowana lakonicznie9, zaś geneza obiektu nie była wiązana z opactwem w Obrze.

Po II rozbiorze (1793) wieś znalazła się w granicach Królestwa Prus i nowo utworzonej prowincji o nazwie Prusy Południowe, w departamencie poznańskim i powiecie śremskim10. W 1796 r. majątki Wojnowo, Chwalim oraz Stare i Nowe Kramsko decyzją ministra Śląska i Prus Południowych Karla Georga von Hoyma otrzymał Alexander hrabia von Unruh, były dyrektor mennicy w Warszawie11, właściciel Kargowej12. Z uwagi na fakt, iż posiadał on rodzinną siedzibę we wsi Karge (ob. Kargowa), położonej na wschód od założonego w połowie XVII w. przez Krzysztofa hrabiego Unruha miasta Kargowa13, należy przypuszczać, iż w Wojnowie przebywał sporadycznie. Za jego czasów nie wprowadzono prawdopodobnie żadnych znaczniejszych zmian w architekturze tutejszego barokowego dworu.

Po podpisanym w 1807 r. traktacie w Tylży Wojnowo włączono w granice nowo utworzonego Księstwa Warszawskiego, zaś po kongresie wiedeńskim – Wielkiego Księstwa Poznańskiego – późniejszej prowincji poznańskiej, rejencji poznańskiej, powiatu babimojskiego (niem. Regierungsbezirk Posen, Kreis Bomst)14. Po sprzedaży dóbr Unruhów w 1839 r.15 Wojnowo przeszło na własność miasta Sulechów16.

Kolejnym właścicielem majątku stał się w 1853 r. Gottfried Wilhelm Benedikt Boemack (Boehmak, Böhmak), który pozostawał nim co najmniej do roku 187217. W jego posiadaniu znalazło się także pobliskie Stare Kramsko, co potwierdzają źródła drukowane z 1865 r.18 W chwili zakupu Wojnowa Boemack był właścicielem Przylepu koło Zielonej Góry (niem. Schertendorf)19.

Za jego czasów udokumentowana jest budowa w Wojnowie browaru, nazywanego zamiennie w aktach gorzelnią, której budynek zachował się do czasów obecnych. [ilustr.] O zamiarze budowy w ciągu bieżącego lata „nowego murowanego budynku browaru”, w którym miały mieścić się również młyn parowy i olejarnia, Boemack poinformował urząd landrata w Wolsztynie pismem z dnia 23 czerwca 1854 r., prosząc jednocześnie o udzielenie stosownego pozwolenia na realizację tej inwestycji20. Budowa ukończona została w 1855 r., co potwierdza data widniejąca na kominie gorzelni.

Wydaje się wielce prawdopodobne, że G. W. B. Boemack był ponadto inicjatorem przebudowy w latach 50.-60. XIX w. starego dworu w Wojnowie na pałac, którego architekturę ukształtowano pod wpływem modnego ówcześnie w środowisku berlińskim stylu normandzkiego, co pokazują materiały ikonograficzne z początku XX w. [ilustr.] Nową formę architektoniczną uzyskano ozdabiając starą barokową bryłę schodkowymi szczytami z wieżyczkami i krenelażami, które znalazły się nad ryzalitem pozornym w elewacji frontowej (wschodniej), nad ryzalitem środkowym w elewacji tylnej (zachodniej) oraz nad ścianami szczytowymi; do ścian szczytowych dostawiono ponadto dwukondygnacyjne prostokątne w rzucie aneksy o szerokości dwóch osi, nakryte stropodachami i zwieńczone krenelażem z wieżyczkami w narożach. Niewykluczone, iż do wojnowskiego pałacu w takiej, nawiązującej do średniowiecza formie, odnosiła się informacja zawarta w opisie miejscowości sprzed 1856 r., zgodnie z którą na terenie wsi miał znajdować się zamek (ang. castle)21.

Z 1877 r. pochodzą mapy katastralne zespołu dworskiego w Wojnowie22. [ilustr.] Ukazują one zespół zabudowy wokół wewnętrznego dziedzińca, tj. pałac i położone w niewielkiej odległości na północ dwa budynki stajni (pierzeja zachodnia), gorzelnię i spichlerz (pierzeja północna), spichlerz z dostawioną do niego od północy stajnią i usytuowanym za nią budynkiem, ustawionym ukośnie (po północnej stronie głównego wjazdu) oraz zgrupowane w podkowę trzy budynki po południowej stronie wjazdu, w południowo-wschodniej części zespołu (obecnie istnieją). W późniejszym okresie za gorzelnią i spichlerzem powstały dalsze budynki gospodarcze, z których do czasów obecnych przetrwała jedynie drewniana stodoła oraz budynek mieszkalny z pocz. XX w., wzniesiono ponadto budynek gospodarczy – obecnie mieszkalny obok stajni przy spichlerzu (pocz. XX w.)23.

Jednym z późniejszych właścicieli Wojnowa był Julius Heimann Wasser, potwierdzony w aktach policji budowlanej w latach 1882 i 189124. W 1882 r. uzyskał on urzędowe pozwolenie na montaż nowego kotła parowego w gorzelni na terenie tutejszego majątku25. [ilustr.]

Po śmierci w 1905 r. jego spadkobierca Jesua Wasser sprzedał Wojnowo i Stare Kramsko26 Aschwinowi baronowi von Cramm27. Dnia 13 sierpnia 1909 r. wystąpił on z wnioskiem o wydanie pozwolenia na montaż w budynku gorzelni w Wojnowie urządzenia do wyrobu płatków ziemniaczanych28. Zmarł w Wojnowie jeszcze w tym samym roku, pozostawiając dobra swej młodszej córce Armgard29.

Armgard z domu von Cramm (ur. 1883)30, od 1908 r. rozwiedziona z Bodo hrabim von Oeynhausen31, dnia 8 lutego 1909 r. uzyskała tytuł hrabiny von Biesterfeld (przysługujący również jej przyszłym potomkom)32, zaś 4 marca tego samego roku poślubiła Bernharda księcia (Prinz) zur Lippe, urodzonego w 1872 r. w Oberkassel koło Bonn, młodszego brata Leopolda IV, 6. księcia (Fürst) zur Lippe, hrabiego zu Biesterfeld, hrabiego zu Schwalenberg i Sternberg, dziedzicznego burgrabiego Utrechtu33. Małżonkowie byli współwłaścicielem majątku Wojnowo, co potwierdza księga adresowa z 1913 r.34

Z małżeństwa Armgard hrabiny von Biesterfeld i jej drugiego męża pochodziło dwóch synów:

 1. urodzony dnia 29 czerwca 1911 r. w Jenie Bernhard Leopold (Bernhard) hrabia von Biesterfeld, późniejszy książę (Prinz) zur Lippe-Biesterfeld, od 1937 r. małżonek następczyni tronu, a następnie królowej Niderlandów (1948-1980) Juliany von Oranien-Nassau, i znany wówczas jako Bernhard książę (Prinz) Niderlandów,
 2. urodzony dnia 13 czerwca 1914 r. w Jenie Ernst Aschwin (Aschwin) hrabia von Biesterfeld, późniejszy książę (Prinz) zur Lippe-Biesterfeld35.

W 1916 r. Armgard hrabina von Biesterfeld i jej potomkowie uzyskali tytuły książęce i byli odtąd tytułowani odpowiednio „księżna (Prinzessin) zur Lippe-Biesterfeld” oraz „książę zur Lippe-Biesterfeld”36.

Jak dowodzą Almanachy Gotajskie z lat 1910 i 1911, w pierwszych latach małżeństwa miejsce zamieszkania Bernharda księcia zur Lippe i jego małżonki Armgard stanowił barokowy dwór w Oberkassel koło Bonn (obecnie dzielnica Bonn), będący własnością rodzinną książąt zur Lippe37. W latach 1912-1918 obok Oberkassel jako drugie stałe miejsce ich pobytu funkcjonowało Wojnowo38, które od 1919 r. stało się jedynym miejscem zamieszkania rodziny książęcej39.

Fakt, iż w latach 1910-1911 nowi właściciele nie przebywali jeszcze regularnie w Wojnowie, można prawdopodobnie wyjaśnić prowadzonymi na terenie majątku robotami budowlanymi. Wiadomo, iż w tym okresie składano liczne wnioski o pozwolenie na budowę, które zachowały się w aktach dawnej Baupolizei w Kargowej; dwa z nich odnoszą się bezpośrednio do pałacu i dotyczą budowy arkadowego ganku z balkonem przy ryzalicie od strony jeziora, zgodnie z projektem wykonanym przez firmę Schadego z Żagania, zatwierdzonym przez policję budowlaną 15 kwietnia 1910 r. (wniosek z dnia 26 lutego 1910 r., kierownik budowy murarz Lorenz Rychly)40, jak również budowy nowych murowanych schodów zewnętrznych z podestem przed wejściem głównym, które miały zastąpić istniejące (wniosek z dnia 30 lipca 1910 r.)41 [ilustr.] elementy wystroju architektonicznego projektowanych schodów harmonizowały z kostiumem architektonicznym pałacu, co pokazuje rysunek mistrza murarskiego i kierownika robót J. Dimkego z Kargowej z dnia 30 lipca 1910 r.42 [ilustr.]

Spośród pozostałych pozwoleń budowlanych, o które wnioskował książę, najważniejsze dotyczyły adaptacji pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia mieszkalne dla inspektora w majątku na obu kondygnacjach we wschodniej części budynku gorzelni (wniosek z dnia 1 maja 1911 r., kierownik robót J. Dimke), scalenia dwóch budynków stajennych obok pałacu i ich adaptacji na wozownię i pomieszczenia gospodarcze oraz dobudowy po stronie południowej tego budynku ogrodzenia dla psów (wniosek z dnia 14 marca 1911 r., kierownik robót J. Dimke), dobudowy do owczarni w północnej części zespołu szopy na narzędzia (wniosek z dnia 6 listopada 1911 r., kierownik robót J. Dimke) oraz budowy szklarni na terenie ogrodu warzywnego (wniosek z dnia 15 kwietnia 1916 r., kierownik budowy F. W. Rychly)43. [ilustr.]

Jeszcze przed rokiem 192044 nastąpiła rozbudowa wojnowskiego pałacu, w wyniku której bryła obiektu zyskała swoją dzisiejszą postać. Scalono wówczas z budynkiem głównym dwa aneksy po stronie północnej i południowej, nakrywając je dachami łamanymi i likwidując dotychczas istniejące szczyty nad ścianami szczytowymi budynku głównego. W narożnikach południowo-wschodnim i północno-wschodnim wprowadzono wieże, zaś nad ścianami szczytowymi rozbudowanego pałacu – szczyty schodkowe zwieńczone wieżyczkami, analogiczne w formie do poprzednio istniejących. [ilustr.] W związku z budową przy wieży północno-wschodniej klatki schodowej, powstała konieczność jej komunikacyjnego połączenia z wnętrzem pałacu, w związku z tym między dwoma traktami w części północnej przyziemia wprowadzono korytarz, łączący sień ze wspomnianą klatką schodową. W sprawie ww. robót budowlanych nie zachowały się żadne dokumenty.

Pod koniec lat 20. właściciele majątku byli w złej sytuacji finansowej, co potwierdza korespondencja z dnia 4 lipca 1929 r. między naczelnym prezydentem w Pile a ministrem spraw wewnętrznych w Berlinie, z której wynika, iż książę Bernhard wystawił majątek Wojnowo na sprzedaż za 450.000 Mk., bowiem – jak określono – znajdował się wówczas „w wielkiej ekonomicznej potrzebie”45. Do sprzedaży tej ostatecznie nie doszło.

Bernhard książę zur Lippe zmarł 19 czerwca 1934 r. w Monachium46. Po jego śmierci Armgard księżna zur Lippe-Biesterfeld nadal mieszkała w Wojnowie47.

Dnia 8 września 1936 r. pierworodny syn pary książęcej, Bernhard książę zur Lippe-Biesterfeld zaręczył się z następczynią tronu Królestwa Niderlandów Julianą, która odwiedziła Wojnowo w październiku tego samego roku48. [ilustr.]

W 1944 r. księżna Armgard i jej młodszy syn Aschwin zostali zmuszeni do opuszczenia pałacu, który następnie przejęło SS49.

Prawdopodobnie jeszcze przed 1945 r. dokonano zmian w wyglądzie pałacu, polegających na wprowadzeniu neobarokowych szczytów w miejsce istniejących szczytów z wieżyczkami i krenelażami w elewacjach frontowej, tylnej i nad ścianami szczytowymi. Dokładny czas realizacji tych zmian nie jest znany, wiadomo jednakże, iż nie nastąpiły one około 1910 r., jak podaje część opracowań50, jak również dopiero w latach 1964-196851, ponieważ pałac w tej formie ukazuje już fotografia z 1947 r.52 W wyniku zmiany szczytów cechy stylu normandzkiego w architekturze obiektu zostały zatarte. [ilustr.]

Po 1945 r. pałac został zaadaptowany do potrzeb sanatorium rehabilitacyjnego dla dzieci, a w latach 60. XX w. utworzono tu oddział Sanatorium Rehabilitacyjno-Ortopedycznego w Świebodzinie53. Aktualna nazwa placówki to Szpital Rehabilitacyjno-Leczniczy dla Dzieci w Wojnowie54. W latach 1964-1968 realizowano remont pałacu, podczas którego wykonano nowe betonowe schody wewnętrzne, dokonano wymiany stropów nad pomieszczeniami parteru i piętra, częściowo zmieniono również układ wnętrz55. Prawdopodobnie w tym samym okresie rozebrano ganek z balkonem przy elewacji zachodniej pałacu i wzniesiono istniejące schody. [ilustr.]

Po 1945 r. spichlerz przy wjeździe głównym adaptowano na rzym.-kat. kaplicę p.w. MB Częstochowskiej56. Budynki folwarczne przejęło PGR, od 1971 r. Zakład Rolny w Smolnie Wielkim i PGR Kargowa57. Obecnie stanowią one własność prywatną58. W latach 70. XX w. budynek dawnej stajni z wozownią przy pałacu przebudowano na szkołę dla dzieci przebywających w sanatorium (obecnie budynek biurowy)59. Parkiem pałacowym zarządza obecnie Gmina Kargowa60.

Przypisy:

 1. 2) L. PLATER, Opisanie jeograficzno-historyczno-statystyczne Województwa Poznańskiego, Paryż 1841, s. 3. Powrót do przypisu 2
 2. 3) B. BIELINIS-KOPEĆ, Wojnowo, zespół pałacowo-parkowy, karta ewidencyjna biała, maj 1993 (WUOZ). Powrót do przypisu 3
 3. 4) Das schwarze Register oder General-Tableau sämtlicher in Süd-Preußen während der Minister von Hoym diese Provinz verwaltet hat in den Jahren 1794 bis 1798 als Gratialgüter verschenkten ehemaligen pohlnischen Kron- und geistlichen Güter, Amsterdam-Cölln 1807, s. 15. Powrót do przypisu 4
 4. 5) J. N. BOBROWICZ, Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego, Lipsk 1846, s. 186, przyp. 2. Powrót do przypisu 5
 5. 6) Ibidem, s. 186, przyp. 2, s. 188, przyp. 3. Powrót do przypisu 6
 6. 7) Ibidem, s. 188, przyp. 3. Powrót do przypisu 7
 7. 8) Analogiczne rozplanowanie na terenie Wielkopolski posiadają barokowe pałace w Czempiniu (ukończony przed 1698 r.) oraz Konarzewie (przed 1690, 1699 dobudowa ryzalitu) (M. STRZAŁKO, Barokowe dwory i pałace w Wielkopolsce, Poznań 2006, s. 40, 104). Powrót do przypisu 8
 8. 9) BIELINIS-KOPEĆ wyznaczyła czas budowy istniejącego pałacu w Wojnowie na „prawdopodobnie ok. połowę XIX w.”, zauważając przy tym, iż powstał on „na zrębach wcześniejszej budowli” (EADEM, op.cit.), ST. KOWALSKI we wcześniejszym ze swych katalogów zabytków województwa datował pałac na „około 1910 r.”, nadmieniając jednakże, iż został on „zbudowany na miejscu starszego” (IDEM, Zabytki województwa zielonogórskiego, Zielona Góra 1987, s. 217.), w katalogu zaś późniejszym stwierdził, że obiekt wzniesiono w „XVIII bądź pocz. XIX w., prawdopodobnie na zrębach wcześniejszej siedziby szlacheckiej”, następnie w 1910 r. poddano go „gruntownej” przebudowie, dodając neobarokowe szczyty (IDEM, Zabytki architektury województwa lubuskiego, Zielona Góra 2010, s. 407). Z kolei autorzy wydanego przez PAN atlasu zabytków architektury jako czas powstania pałacu wskazali rok „ok. 1910”, a jego formę architektoniczną określili jako neobarokową (H. FARYNA-PASZKIEWICZ, M. OMILANOWSKA, R. PASIECZNY, Atlas zabytków architektury w Polsce, Warszawa 2003, s. 200). M. CIEŚLAK datuje pałac na przełom XIX i XX w. (IDEM, op.cit.). Powrót do przypisu 9
 9. 10) Erdbeschreibung der Preußischen Monarchie, Bd. V, F. G. LEONHARDI (Hrsg.), Halle 1799, s. 88-89. Powrót do przypisu 10
 10. 11) BOBROWICZ, op.cit., s. 182. Powrót do przypisu 11
 11. 12) Das schwarze Register..., s. 15; BOBROWICZ, op.cit., s. 186, przyp. 3. Klasztor w Obrze nie był zatem właścicielem Wojnowa aż do 1835 r., jak podają B. BIELINIS-KOPEĆ, B. SKONIECZNA w: Ewidencja parku zabytkowego w Wojnowie, 1992 (maszynopis, WUOZ), s. 1. Powrót do przypisu 12
 12. 13) BOBROWICZ, op.cit., s. 181. Powrót do przypisu 13
 13. 14) Ibidem, s. 187-188; Verzeichniss sämtlicher Ortschaften des Regierungs-Bezirks Posen, Posen 1845, s. 50. Powrót do przypisu 14
 14. 15) BOBROWICZ, op.cit., s. 181. Powrót do przypisu 15
 15. 16) Verzeichniss sämtlicher Ortschaften..., s. 50; BOBROWICZ, op.cit., s. 188; BIELINIS-KOPEĆ, SKONIECZNA, op.cit., s. 1. Powrót do przypisu 16
 16. 17) Jako właściciel Wojnowa wymieniany jest jeszcze w aktach z marca 1872 r. (APZG, Sąd Obwodowy w Kargowej (dalej jako SOK), Grundakten Reckenwalde (Woynowo) No. 12 Julius Heimann Wasser [Akta gruntowe Wojnowo No. 12, Julius Heimann Wasser], sygn. 2812); Verzeichniss sämmtlicher Ritter- und anderer selbstständigen grösseren Güter der Provinz Posen, J. NIEDERSTETTER (Hrsg.), Posen 1859, s. 2; Kurzgefasstes statistisches Handbuch der Provinz Posen, Posen 1865, s. 30; Adreßbuch der Kaufleute, Fabrikanten, Gewerbsleute und größeren Gutsbesitzer von Preußisch Schlesien und Posen, Nürnberg 1866, s. C38; Wykaz alfabetyczny wszystkich posiadłości ziemskich w W. Księstwie Poznańskiem. Adressbuch des Grundbesitzes im Grossherzogthum Posen, Berlin 1872, s. 16-17. W: BIELINIS-KOPEĆ, SKONIECZNA, op.cit., s. 1 oraz w: BIELINIS-KOPEĆ, op.cit. podaje się, iż G. W. B. Boemack był właścicielem Wojnowa do 1871 r. Powrót do przypisu 17
 17. 18) Kurzgefasstes statistisches Handbuch..., s. 29. Powrót do przypisu 18
 18. 19) APZG, SOK, Grundakten Reckenwalde..., sygn. 2812. Powrót do przypisu 19
 19. 20) APZG, OUPPK, Die Errichtung einer Dampfbrennerei auf dem Guthe Großdorf und Woynowo, sygn. 100. Inicjatorem budowy gorzelni w 1886 r. nie był zatem późniejszy właściciel Wojnowa J. H. Wasser, jak podają BIELINIS-KOPEĆ, SKONIECZNA, op.cit., s. 1-2, obiekt ten nie powstał również już w 1 poł. XIX w., a następnie nie został „całkowicie” przebudowany i adaptowany na gorzelnię w 1890 r. jak podaje M. CIEŚLAK, Wojnowo, gorzelnia, karta ewidencyjna biała, październik 1992 (WUOZ). Powrót do przypisu 20
 20. 21) A Gazetteer of the World or Dictionary of Geographical Knowledge, vol. VII, London-Dublin 1856, s. 552. Powrót do przypisu 21
 21. 22) APZG, Urząd Katastralny w Sulechowie, [Mapy uzupełniające obrębu nr 136. powiat babimojski – Reckenwalde (Woynowo) (Wojnowo)], sygn. 1116. Powrót do przypisu 22
 22. 23) BIELINIS-KOPEĆ, SKONIECZNA, op.cit., s. 2; CIEŚLAK, Wojnowo, zespół.... Powrót do przypisu 23
 23. 24) APZG, OUPPK, Die Errichtung einer Dampfbrennerei..., sygn. 100. Powrót do przypisu 24
 24. 25) Ibidem. Powrót do przypisu 25
 25. 26) Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, Berlin 1905, s. 18-19. Powrót do przypisu 26
 26. 27) BIELINIS-KOPEĆ, SKONIECZNA, op.cit., s. 1. Powrót do przypisu 27
 27. 28) APZG, OUPPK, Die Errichtung einer Dampfbrennerei..., sygn. 10 Powrót do przypisu 28
 28. 29) BIELINIS-KOPEĆ, SKONIECZNA, op.cit., s. 1. Powrót do przypisu 29
 29. 30) M. H. MASSUE MARQUIS DE RUVIGNY ET RAINEVAL, The Titled Nobility of Europe, London 1914, s. 95. Powrót do przypisu 30
 30. 31) Gothaischer Genealogischer Hofkalender, Jhrg. 1912 (dalej jako Gotha 1912), Gotha [s.a.], s. 42. Powrót do przypisu 31
 31. 32) Ibidem. Powrót do przypisu 32
 32. 33) Gothaischer Genealogischer Hofkalender, Jhrg. 1910 (dalej jako Gotha 1910), Gotha [s.a.], s. 41-42. Powrót do przypisu 33
 33. 34) Güter-Adreßbuch für die Provinz Posen, Leipzig 1913, s. 14-15. Powrót do przypisu 34
 34. 35) Gothaischer Hofkalender. Genealogisches Taschenbuch der Fürstlichen Häuser, Jhrg. 1935 (dalej jako Gotha 1935), Gotha [s.a.], s. 53. Powrót do przypisu 35
 35. 36) Gothaischer Genealogischer Hofkalender, Jhrg. 1919 (dalej jako Gotha 1919), Gotha [s.a.], s. 45 Powrót do przypisu 36
 36. 37) Gotha 1910, s. 42; Almanach de Gotha, Ann. 1911, Gotha [s.a.], s. 54. Powrót do przypisu 37
 37. 38) Gotha 1912, s. 42; Gothaischer Genealogischer Hofkalender, Jhrg. 1913, Gotha [s.a.], s. 42; Gothaischer Genealogischer Hofkalender, Jhrg. 1914, Gotha [s.a.], s. 43; Gothaischer Genealogischer Hofkalender, Jhrg. 1915, Gotha [s.a.], s. 43; Gothaischer Genealogischer Hofkalender, Jhrg. 1916, Gotha [s.a.], s. 43; Gothaischer Genealogischer Hofkalender, Jhrg. 1917, Gotha [s.a.], s. 43; Gothaischer Genealogischer Hofkalender, Jhrg. 1918, Gotha [s.a.], s. 44. Powrót do przypisu 38
 38. 39) Gotha 1919, s. 45. Powrót do przypisu 39
 39. 40) APZG, OUPPK, Bausachen der Güter Bellwitz..., sygn. 110. Powrót do przypisu 40
 40. 41) Ibidem. Powrót do przypisu 41
 41. 42) Ibidem. Powrót do przypisu 42
 42. 43) Ibidem. W przypadku szklarni występuje pomyłka w dacie rocznej wniosku (rok 1915 zamiast 1916), o czym świadczy data wpływu do policji budowlanej 16 kwietnia 1916 r. Powrót do przypisu 43
 43. 44) Pałac po rozbudowie ukazują pocztówki z 1920 i 1925 r. (reprodukcja: S. PETRIUK, Gemeinde Unruhstadt-Karge auf alten Ansichtskarten. Gmina Kargowa na dawnych pocztówkach, Uście-Kargowa-Langballigholz 2011, s. 140, il. 242; s. 143, il. 248). Powrót do przypisu 44
 44. 45) Deutsche und Polen zwischen den Kriegen. Polacy i Niemcy między wojnami. Status mniejszości i „walka graniczna”, R. JAWORSKI, M. WOJCIECHOWSKI (Hrsg.), München 1997, s. 132. O zadłużeniu majątku w roku 1930 także w: BIELINIS-KOPEĆ, SKONIECZNA, op.cit., s. 1. Powrót do przypisu 45
 45. 46) Gotha 1935, s. 53. Powrót do przypisu 46
 46. 47) Ibidem. Powrót do przypisu 47
 47. 48) Czas pobytu potwierdzają wykonane wówczas fotografie ze zbiorów Nationaal Archief w Hadze, datowane 21 i 22 października 1936 r.: [@:] http://www.gahetna.nl/en/collectie/afbeeldingen/fotocollectie/zoeken/q/zoekterm/reckenwalde (dostęp na dzień 30 czerwca 2015 r.). Powrót do przypisu 48
 48. 49) BIELINIS-KOPEĆ, SKONIECZNA, op.cit., s. 3. Powrót do przypisu 49
 49. 50) KOWALSKI, Zabytki architektury..., s. 407; FARYNA-PASZKIEWICZ, OMILANOWSKA, PASIECZNY, op.cit., s. 200; Przed półwieczem. Ziemia Lubuska w obiektywie, Poznań 1997, s. 15. Powrót do przypisu 50
 50. 51) Taki czas ich powstania podaje BIELINIS-KOPEĆ, Wojnowo, park pałacowy, s. 462. Powrót do przypisu 51
 51. 52) Przed półwieczem..., il. 172, fot. Gwido Chmarzyński. Powrót do przypisu 52
 52. 53) BIELINIS-KOPEĆ, Wojnowo, park pałacowy, s. 462. Powrót do przypisu 53
 53. 54) Podaję za stroną internetową ośrodka: [@:] http://www.szpitalwojnowo.republika.pl (dostęp na dzień 02.07.2015). Powrót do przypisu 54
 54. 55) BIELINIS-KOPEĆ, Wojnowo, zespół... Powrót do przypisu 55
 55. 56) B. BIELINIS-KOPEĆ, Wojnowo, spichlerz, obecnie kaplica p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej, karta ewidencyjna biała, listopad 2002 (WUOZ). Powrót do przypisu 56
 56. 57) Ibidem. Powrót do przypisu 57
 57. 58) BIELINIS-KOPEĆ, Wojnowo, park pałacowy, s. 461. Powrót do przypisu 58
 58. 59) CIEŚLAK, Wojnowo, zespół... Powrót do przypisu 59
 59. 60) BIELINIS-KOPEĆ, Wojnowo, park pałacowy, s. 461. Powrót do przypisu 60

Informacja o ciasteczkach

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących ciasteczek wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję informację o ciasteczkachZamknij
Pałace i Parki Środkowego Nadodrza nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Internet Explorer lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu