Opis parku. - Zespół pałacowo-parkowy w Szczepanowie - Szczepanów - Pałace i Parki Środkowego Nadodrza

Ustawienia

Środkowego Nadodrza
Fundacja Pałac Bojadła

Wyszukiwarka

4. Opis parku.

Powiązane z rezydencją rozbudowane założenie parkowe, liczące pierwotnie 18 ha, na skutek przekształceń i dewastacji po 1945 r. w obecnym stanie zachowania uległo zmniejszeniu do obszaru 16 ha118. Najstarsza część założenia – położony w północno-zachodnim narożniku zespołu barokowy ogród ozdobny, gruntownie przebudowany w drugiej połowie XIX w.119 – została zabudowana około lat 60. lub 70. XX w. blokami mieszkalnymi i garażami. Jedyną pozostałością dawnej infrastruktury ogrodowej w tym miejscu jest ceglany i otynkowany mur obwodowy oraz przylegające doń ruiny neorenesansowego pawilonu herbaciarni, wzniesionego w sąsiedztwie zachodniej bramy wjazdowej około lat 60. XIX stulecia120 [ilustr.]. Architektoniczną strukturę pawilonu – założonego na rzucie prostokąta – tworzą proste filary narożne oraz rozmieszczone między nimi półkoliste arkady (o identycznej formie zarówno na elewacjach, jak i wewnątrz budynku), ślepe od ulicy oraz w sąsiedztwie muru, otwarte zaś ku ogrodowi. Całość wieńczy szczątkowo zachowane belkowanie (na którym spoczywał pierwotnie czterospadowy dach), ozdobione w partii fryzu płycinowymi rozetami. Jeszcze w 1985 r. na terenie dawnych ogrodów zachowane były kamienne resztki basenu fontanny z 2. poł. XIX w., zlokalizowanej w sąsiedztwie pałacu naprzeciw herbaciarni121, obecnie całkowicie usunięte. Charakter ozdobny miał także wydzielony kamienną balustradą niewielki ogród kwiatowy przed fasadą pałacu, obecnie wypełniony pojedynczymi nasadzeniami drzew iglastych i liściastych oraz okolony żywopłotem. Ogród ten powstał w XIX w. na miejscu dziedzińca honorowego, założonego prawdopodobnie w 3 ćw. XVIII w., którego pozostałość stanowi zapewne piaskowcowa balustrada zakończona od wschodu ozdobną bramą złożoną z dwóch słupów zwieńczonych dawniej kamiennymi latarniami (obecnie zachowany fragment latarni na prawym słupie).

Ważnym elementem krajobrazowym szczepanowskiego założenia ogrodowo-parkowego jest także rozległy basen wodny położony na południe od pałacu, istniejący w tym miejscu prawdopodobnie co najmniej od lat 40. XVI w. Lokalizacja barokowego gmachu pałacowego bezpośrednio nad brzegiem stawu – w 1. poł. XIX stulecia otoczonego drzewami i krzewami – pozwoliła na malownicze wyeksponowanie w perspektywie bryły i elewacji ogrodowej budowli, co dokumentuje litografia Dunckera oraz zdjęcia archiwalne z pocz. XX w. [ilustr.] Obecnie wskutek całkowitego zamulenia i zarośnięcia licznymi samosiewami basenu wodnego – pozbawionego należytej opieki po 1945 r. – omawiana perspektywa jest niemal nieczytelna w terenie. Pozostałe obszary zieleni otaczające staw z trzech stron (od wschodu i południowego zachodu) należą do utworzonego około połowy XIX w. parku krajobrazowego w stylu angielskim. Sąsiadujący ze stawem południowo-zachodni fragment parku w obecnym stanie uległ daleko idącym przeobrażeniom, miejscami wręcz całkowitej likwidacji (dotyczy to zwłaszcza terenów zielonych obok ul. Średzkiej, dawniej wchodzących w skład ogrodu ozdobnego) w rezultacie prac budowlanych prowadzonych po 1945 r. przez miejscowy PGR. Do dnia dzisiejszego w zasadniczo pierwotnym kształcie (pomimo budowy obiektów gospodarczych PGR w części północnej) przetrwał pozostały obszar założenia parkowego, ograniczony od północy i zachodu wyschniętym obecnie korytem dawnego cieku wodnego (Młynówki). Równoległe do stawu, meandrujące dalej na południe koryto Młynówki w przybliżeniu na wysokości Nowego Folwarku staje się zachodnią granicą parku sięgającego linii kolejowej. Przeciwległą granicę w przybliżeniu wyznacza (wraz z równoległą doń aleją) podłużne koryto innego dawnego cieku wodnego, w północnej części parku połączone kanałami z Młynówką. Omawiany fragment założenia zachował charakter krajobrazowego parku leśnego o planie swobodnym, charakterystycznym dla parków angielskich i romantycznych, z alejkami obwodnicowymi. Od południa łączą się one z daleką promenadą okrężną, obiegającą podłużną polanę widokową (dawną łąką) z rosnącą pośrodku kępą drzew [ilustr.]. Objęty promenadą teren został przyłączony do parku dopiero w 1915 r.122 Obecnie z dawnych dróg parkowych najlepiej zachowana jest ścieżka biegnąca od Nowego Folwarku w kierunku południowo-wschodnim w poprzek założenia, przypuszczalnie tożsama z drogą polną na rycinach Wernhera, zaadoptowaną dla potrzeb parkowych123.

W stylu parku dominują cechy naturalne, a pośród drzew dęby szypułkowe (przeciętnie w wieku 130–180 lat), w tym stosunkowo liczne egzemplarze w wieku ok. 250–350 lat, które osiągnęły rozmiary pomników przyrody. Charakterystycznym elementem drzewostanu parkowego są również drzewa stanowisk wilgotnych, zwłaszcza jesion i olsza (w wieku 70–120 lat), licznie tu występujące ze względu niskie położenie terenu124. Do innych gatunków drzew rosnących na obszarze parku należą m.in. lipa drobnolistna, klon i grab, a także dwie odmiany wierzby (biała i płacząca), wiązy i pojedyncze egzemplarze świerku, modrzewia i daglezji. Pojedyncze drzewa o walorach dekoracyjnych z racji z racji swojego rozmiaru i pokroju występują w bezpośrednim sąsiedztwie pałacu oraz na pozostałym obszarze parku125. Z powodu występowania znacznej ilości drzew i krzewów pochodzących z samosiewu [ilustr.] park sprawia wrażenie zbyt zagęszczonego i zaniedbanego; część terenu jest podmokła i trudno dostępna. Wobec braku należytej opieki oraz działalności gospodarczej prowadzonej na części obszarów parkowych po 1945 r. założenie w obecnym stanie uległo znacznej degradacji. Pomimo to nadal stanowi wartościowy element wzbogacający krajobraz naturalny o dużych walorach widokowych (zwłaszcza w rejonie polany parkowej) i przyrodniczych.

Przypisy:

  1. 118) H., Grad, M., Kujawa, Ewidencja założenia parkowo-ogrodowego w Szczepanowie, Wrocław 1976, s. 7, mps, archiwum Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa we Wrocławiu. Powrót do przypisu 118
  2. 119) M. Frankowska, op. cit., s. 31. Powrót do przypisu 119
  3. 120) Ibidem. Powrót do przypisu 120
  4. 121) Ibidem. Powrót do przypisu 121
  5. 122) M. Frankowska, s. 33. Powrót do przypisu 122
  6. 123) Ibidem. Powrót do przypisu 123
  7. 124) H., Grad, M., Kujawa, op. cit., s. 8. Powrót do przypisu 124
  8. 125) Opis szaty roślinnej parku na podstawie H., Grad, M., Kujawa, op. cit., passim. Powrót do przypisu 125

Informacja o ciasteczkach

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących ciasteczek wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję informację o ciasteczkachZamknij
Pałace i Parki Środkowego Nadodrza nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Internet Explorer lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu