Dzieje zespołu i jego właściciele - Zespół pałacowo-folwarczny w Stypułowie Dolnym - Stypułów - Pałace i Parki Środkowego Nadodrza

Ustawienia

Środkowego Nadodrza
Fundacja Pałac Bojadła

Wyszukiwarka

2. Dzieje zespołu i jego właściciele

Jak podaje Joanna Karczewska pierwszej pisanej wzmianki o Stypułowie Dolnym doszukać się można w Rejestrze głogowskim z 1305 r. Jest to wykaz uposażenia biskupstwa wrocławskiego, w którym wymienione są wsie leżące niedaleko Kożuchowa, a które płaciły daninę biskupstwu wrocławskiemu. Jako pierwszą miejscowość wymieniono tu „Stiplow vel Herwigisdorf”2. J. Karczewska wyciąga z tego następujące wnioski: po pierwsze wieś Stypułów to osada polska (słowiańska), która istniała we wczesnym średniowieczu; w 1305 r. funkcjonowała już jako Herwigisdorf, czyli „wieś Herwiga”. Oznacza to, że w miejscowości osiedlili się osadnicy niemieccy, a zasadźcą był niejaki Herwig. Po drugie: wieś początkowo funkcjonowała na prawie polskim, a z czasem przeszła na prawo niemieckie i otrzymała własny samorząd3.

Kolejne informacje związane ze Stypułowem pochodzą z końca pierwszej ćwierci XIV w. Otóż w dokumencie wójta kożuchowskiego Botona, datowanym na 25 czerwca 1321 r., wymieniony został ławnik Konrad ze Stypułowa. Być może ów Konrad ten jest tą samą osobą, która wymieniona została w dokumencie z 6 lipca 1338 r.; akt ten mówi nam o ugodzie pomiędzy opatem klasztoru augustianów w Żaganiu a mieszczanami żagańskimi4. Przedmiotem sporu były kramy w mieście i dochody z nich pochodzące. Mieszkaniec Stypułowa musiał cieszyć się sporym szacunkiem i uznaniem, skoro został wymieniony obok burmistrza Kożuchowa Pecza Ungeloube i innego mieszczanina Henryka Burgenkempfa5.

Z tego samego stulecia znani są pierwsi właściciele miejscowości. Była nią najliczniej występująca w okolicach Kożuchowa rycerska rodzina von Unruhów. Nie jest dokładnie znanym skąd wywodził się ten ród, gdyż nazwisko to występowało dość często. Niektórzy osadzają korzenie Unruhów w Turyngii, inni we Frankonii, jeszcze inni natomiast w Wirtembergii6. Pewnym jest natomiast, że pojawili się na Śląsku głogowskim już w początkach XIV w. To właśnie w księstwie głogowskim, a także brzeskim dysponowali największą ilością majątków ziemskich7. Pierwszym wymienionym w dokumentach właścicielem Stypułowa jest Jakub starszy, który miał władać wsią w latach 13911413. Jakub był synem Piotra Unruha, który zmarł przed 1388 r. Piotr miał trzech braci Wincentego, Klemensa i Mikołaja. Wszyscy oni byli świadkami w dokumentach książęcych m.in. księżnej Katarzyny, wdowie po Henryku VIII Wróblu8.

O kolejnych właścicielach Stypułowa z rodu Unruhów, panujących w XV w. wiemy już znacznie więcej. Wieś musiała być ich główną siedzibą, na co wskazuje inskrypcja z początków XVII w. w kościele w Gorzupi; w jej treści zachowała się genealogia miejscowych rodzin, w tym m.in. Unruhów9. W tym miejscu warto jednak zauważyć, że Unruhowie byli właścicielami środkowej części wsi, tzw. Stypułowa Środkowego (Mittel-Herwigsdorf). O właścicielach pozostałych części miejscowości wzmiankuje się w dokumencie datowanym na początek XVI w. W 1506 r., oprócz Unruhów, jako właściciele ziemscy wymienieni są Albert Schlichting (właściciel Stypułowa Górnego) i Melchior Knobelsdorff (właściciel Stypułowa Dolnego), którzy jako posesjonaci podpisali dokument o budowie ołtarza w miejscowym kościele10. Znana śląska rodzina von Knobelsdorffów będzie nas tu szczególnie interesować, gdyż wzniesiony w późniejszym czasie pałac znajdował się na obszarze ich władztwa. [ilustr.]

Knobelsdorffowie byli właścicielami Stypułowa Dolnego przez blisko 350 lat. Początkowo należał on do linii rodu z Siecieborzyc-Jelenina-Stypułowa. Odrębna, stypułowska gałąź rodziny wyodrębniła się dopiero wówczas, gdy dobra przypadły wnukom wyżej wymienionego Melchiora, a synom Balthasara – Casprowi (ur. 1513 – zm. 1598) i Hansowi (zm. 1575)11. Według Róży Kąsinowskiej o ścisłym powiązaniu Hansa ze Stypułowem świadczy wysokiej klasy nagrobek żony Hansa Elisabeth de domo von Loss, znajdujący się w miejscowym kościele12. [ilustr.] Starszy z braci Caspar tytułował się już natomiast panem na Stypułowie, Borowie Wielkim, Bielicach i Przyborzu13.

Kolejnym właścicielem stypułowskiej własności był Balthasar von Knobelsdorff. Po jego śmierci całość majątku podzielono pomiędzy jego dwóch synów – Hansa Caspara i Hansa Tobiasa. Drugi z nich otrzymał Stypułów Dolny wraz z Przyborzem. Po jego śmierci włości przeszły na własność jego syna Johanna Tobiasa, najwybitniejszego w dziejach dziedzica wsi14.

Johann Tobias urodził się w 1648 r. W momencie uzyskania pełnoletniości odziedziczył wieś wraz z Balthasarem Erasmusem von Konobelsdorffem (1643–1702), synem Hansa Caspara. To właśnie tych dwóch nowych dziedziców wymieniono w matrykule z 1671 r., która była de facto spisem stanu oraz formy posiadania ziemi przez właścicieli ziemskich sporządzonym na potrzeby administracji habsburskiej15. Wcześniej przez dwa lata Johann Tobias studiował w Akademii Rycerskiej w Legnicy, a w 1663 r. został paziem na dworze księcia oleśnickiego Sylwiusza Fryderyka Wirtemberskiego. W 1668 r. J. T. von Knobelsdorff zakończył swoją służbę na dworze oleśnickim skąd powrócił do rodzinnych, bardzo rozległych włości w Stypułowie16. Johann Tobias podniesiony 27 stycznia 1699 r. do stanu barona, dał początek nowej linii stypułowskich Knobelsdorffów17. Wiadomo o nim ponadto, że 18 marca 1709 r. wystąpił w roli deputowanego protestantów podczas wizytacji starosty księstwa głogowskiego oraz cesarskiego pełnomocnika hrabiego von Frankenberg, którzy nadzorowali budowę ewangelickiego kościoła Łaski w Kożuchowie. Knobelsdorff pełnił również takie funkcje, jak ławnik sądu w Głogowie oraz starszy okręgu kożuchowskiego. Dzięki swym koneksjom oraz sprawowanym urzędom Johann Tobias tak powiększył swoje dobra, że był właścicielem 17 wsi lub ich części, położonych w powiatach: kożuchowskim, głogowskim, zielonogórskim i szprotawskim. Jego małżonką była Hedwiga Elisabeth de domo von Stosch, która zmarła w 1708 r.18.

Johann Tobias zmarł w 1715 r. Przed śmiercią zapisał dobra w testamencie swoim sześciu synom. Wszyscy oni zmarli bezpotomnie. Majątek Stypułów Dolny, część Przyborza, Studzieniec, część Mirocina Dolnego, Henryków, część wsi Długie oraz Dzikowice w wyniku przepisów prawa przypadły więc Johannowi Siegmundowi von Knobelsdorffowi z Popęszyc19. W czasie jego rządów, według Tabeli podatku gruntowego i ludności wsi śląskich, około 1765 r. dolna część Stypułowa miała wartość 37 127 talarów i była największą spośród wyodrębnionych części wsi. Oprócz tego mieszkało w niej 22 rzemieślników, 27 chałupników, 25 zagrodników oraz 25 kmieci20.

W 1782 r. nastąpiła kolejna zmiana właściciela wsi. Johann Siegmund umierając pozostawił w testamencie swoje dobra do podziału pomiędzy swoich czterech synów. Stypułów Dolny wraz z Przyborzem otrzymał najmłodszy z nich Ernst, żyjący w latach 1772–1852. Był on rotmistrzem w 2. przybocznym pułku huzarów, a w 1793 r. otrzymał najwyższe pruskie odznaczenie wojskowe, czyli order Pour le Mérite. To właśnie w czasie panowania Ernsta wzniesiono we wsi klasycystyczny pałac, który zamykał pewien etap ponad trzystuletniej przynależności wsi do von Knobelsdorffów21. [ilustr.]

W czasie, gdy Ernst von Knobelsdorff władał Stypułowem Dolnym, według spisu z 1791 r. we wsi wymienia się kościół, szkołę, 5 folwarków, karczmę, jedno wolne gospodarstwo chłopskie, 24 gospodarstwa kmiece, 25 zagrodniczych, 34 komornicze, młyn wodny, 2 wiatraki, co dawało łączną liczbę 182 zabudowań przy 654 mieszkańcach22. W 1800 r. powstał pałac, którego projekt Knobelsdorff zlecił cenionemu na północnym Śląsku architektowi Christianowi Valentinowi Schulze, autorowi wielu realizacji wykonanych m.in. w Żaganiu i Głogowie23. Niedługo później przy rezydencji rozplanowano ozdobny ogród i niewielki park24.

Kolejne dane o wielkości majątku Stypułów Dolny pochodzą z 1845 r. W jego skład wchodziły 4 folwarki, w tym folwark Nowa Wieś, 5 wiatraków, gorzelnia, browar, olejarnia i szkoła ewangelicka. Wieś w 152 domach zamieszkiwało 911 osób, z czego 6 było wyznania rzymsko-katolickiego25.

Niedługo później, bo po 1848 r., baron Ernst von Knobelsdorff sprzedał swoje stypułowskie włości. W latach 1876–1912, jako właściciel majątku ziemskiego Stypułów Dolny figuruje Hermann Doherr26. Za czasów jego rządów we wsi dokonano wielu inwestycji. Przede wszystkim zaczęto rozbudowywać założenie folwarczne. Wybudowano nowe stodoły i budynki gospodarcze, w tym dwie obory. Powstały one w 1878 r. Zbudowane zostały z kamienia ciosanego (parter) oraz cegły (kondygnacja paszowa). Obie pod względem architektonicznym zostały rozwiązane identycznie. O dacie ich powstania dowiadujemy się z wmurowanej tablicy w szczycie elewacji frontowej jednej z nich. [ilustr.] W podobnym czasie powstały takie obiekty w zespole, jak: budynek mieszkalny dla pracowników majątku (obecny nr 123A); znajdujący się na zachód od pałacu; stodoła, wzniesiona z kamienia polnego; dawny spichlerz oraz drugi budynek mieszkalny dla pracowników dworskich27. [ilustr.] Właściciel ufundował także nową wiejską szkołę. W latach 18891890 przez Stypułów Dolny przeprowadzono linię kolejową relacji Kożuchów – Żagań, wybudowano budynek dworca, dom mieszkalny dla pracowników kolei i magazyny. Połączenie kolejowe funkcjonowało do połowy lat 90. XX w.28 [ilustr.] Na przełomie XIX i XX w. wzniesiono we wsi szereg nowych budynków mieszkalnych i gospodarczych29. Dane z księgi adresowej Śląska z 1894 r. informują nas o tym, że głównym zarządcą dóbr był Gustav Grieger. W majątku znajdowała się fabryka skrobi. Cały majątek obejmował 758 hektarów ziemi, na które składało się: 572 ha gruntów ornych, 62 ha łąk, 7 ha pastwisk, 5 ha wód, 88 ha lasów oraz 24 ha obszaru dworskiego z parkiem i ogrodem. Doherr za majątek płacił 12 375 marek renty gruntowej30. Dane z 1905 r. nie różnią od tych powyższych, zmienił się jedynie główny administrator, którym był teraz Eduard George 31. Dzięki księgom adresowym Śląska z lat 191232 i 192133 możemy stwierdzić, że majątek do tego czasu charakteryzował się względną stabilnością, gdyż nie uległ w najmniejszym stopniu rozproszeniu. Dodatkowo pojawiły się w nim nowe maszyny parowe. Uznać zatem można, że przełom XIX i XX w., kiedy to majątkiem władał Hermann Doherr, był okresem rozkwitu Stypułowa Dolnego.

Zmiana właściciela Stypułowa Dolnego nastąpiła przed 1930 r. Kolejnym, i ostatnim właścicielem przed 1945 r. został Aleksander Doherr–Gruschwitz, spadkobierca nowosolskiej fabryki nici34. [ilustr.] [ilustr.] W 1930 r. na majątek Stypułów Dolny składało się 503,9 hektarów ziemi, z których: 374,1 ha stanowiły grunty orne, 60,3 ha łąki, 6,1 ha pastwiska, 4,3 ha wody, 50,6 ha lasy oraz 8,3 ha obszar dworski z parkiem i ogrodem. Doherr za majątek płacił 9111 marek renty gruntowej. Głównym dzierżawcą majątku był w tym czasie Victor Novack, który jako zarządcę ustanowił Henniga, zaś inspektorem leśnym mianował Floecknera35. Dane z 1937 r. w zakresie personaliów nie odbiegają od tych opublikowanych siedem lat wcześniej. Zauważyć jednak należy, że nastąpiło uszczuplenie wielkości majątku, gdyż całość dóbr obejmowała już tylko 421,32 ha, z których płacono 7721,88 marek renty gruntowej36

Po 1945 r. wieś nosiła nazwę „Ścibłów”. Po 1947 r. uzyskała swą obecną nazwę. W budynku pałacu ulokowano Państwowe Gospodarstwo Rolne, które wykorzystywało obiekt pałacowy do celów administracyjno-oświatowo-mieszkalnych. Przed 1958 r. rozebrano attyki wieńczące ryzality w elewacji ogrodowe. W latach 70. XX w. przeprowadzono przebudowę i remont kapitalny obiektu, a w jego pobliżu wzniesiono dom mieszkalny dla pracowników. Po likwidacji PGR-ów pałac skomunalizowano, a następnie utworzono wspólnotę mieszkaniową37.

 

Przypisy:

 1. 2) Codex Diplomaticus Silesiae, Bd. 14, hrsg. H. Margraf, J. W. Schulte, Breslau 1889, s. 151.  Powrót do przypisu 2
 2. 3) J. Karczewska, Stypułów w średniowieczu, [w:] Z dziejów wsi Stypułów, red. nauk. J. Karczewska, Kożuchów 2020, s. 21.   Powrót do przypisu 3
 3. 4) Ibidem, s. 22.  Powrót do przypisu 4
 4. 5) Ibidem, s. 22.  Powrót do przypisu 5
 5. 6) Der Deutsche Herold. Zeitschrift für Wappen-, Siegel- und Familienkunde, Bd. 37, hrsg. Ad. M. Hildebrandt, Berlin 1906, s. 4243; T. Jurek, Obce rycerstwo na Śląsku, Poznań 1998, s. 330.  Powrót do przypisu 6
 6. 7) J. Sinapius, Des schlesischen Adels anderer Theil oder Fortsetzung schlesischer Curiositäten, darinnen die gräflichen, Freyherrlichen und adelichen Geschlechter, so wohl schlesischer Extraction, als auch die aus andern Königreichen und Ländern in Schlesien kommen... in völligem Abrisse dargestellet werden. Nebst einer nöthigen Vorrede und Register, Leipzig und Breslau 1728, s. 1090 i nn.  Powrót do przypisu 7
 7. 8) Codex Diplomaticus Silesiae, Bd. 24, hrsg. von K. Wutke, Breslau 1908, s. 165172.  Powrót do przypisu 8
 8. 9) Corpus Inscriptionum Poloniae. T. X Inskrypcje województwa lubuskiego, z. 13 Powiat żagański (do 1815 roku), red. J. Zdrenka, Toruń 2019, s. 187.  Powrót do przypisu 9
 9. 10) R. Kąsinowska, Architektura rezydencjonalna powiatu nowosolskiego, Nowa Sól 2003, s. 248.  Powrót do przypisu 10
 10. 11) W. von Knobelsdorff, Das von Knobelsdorff'sche Geschlecht in Stammtafeln von der ältesten bis auf die neueste Zeit, Berlin 1876, tafel III, 10.  Powrót do przypisu 11
 11. 12) Dzięki zachowanym renesansowym płytom nagrobnym, znajdującym się w stypułowskim kościele wiemy, że był on miejscem pochówku wielu przedstawicieli lokalnych rodów rycerskich. Jedna z płyt poświęcona jest Elisabeth von Knobelsdorff, zmarłej w 1567 r.; wykonana z piaskowca o wymiarach 196 cm wysokości i 80 cm szerokości. W centralnej części płyty znajduje się postać kobiety z rękoma złożonymi do modlitwy oraz ustami przysłoniętymi chustą. Dookoła płyty umieszczona jest podwójna inskrypcja o wysokości liter od 3,0 do 3,5 cm, wykonana w języku niemieckim, której treść i w tłumaczeniu na język polski brzmi: „Roku 1567 we wtorek po niedzieli Oculi, który wypadał w czwarty dzień marca szlachetna i cnotliwa pani Elisabeth urodzona von Loos, Hansa von Knobelsdorff, pana na Stypułowie ślubna małżonka po chrześcijańsku ten świat opuściła, której Bóg niech będzie łaskaw i da szczęśliwe zmartwychwstanie”. Dodatkowo płyta ozdobiona jest czterema herbami: Loosów, Braunów, Stoschów i Taderów, zob.: Corpus Inscriptionum Poloniae. T. X Inskrypcje województwa lubuskiego, z. 6 Powiat nowosolski, red. J. Zdrenka, Toruń 2013, s. 50.  Powrót do przypisu 12
 12. 13) Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze (dalej WUOZZG), R. Kąsinowska, Stypułów Dolny. Założenie dworskie. Dokumentacja historyczno-architektoniczna, Poznań 1980, maszynopis, s. 3.  Powrót do przypisu 13
 13. 14) W. von Knobelsdorff, Das von…,, Tafel IV, 29.  Powrót do przypisu 14
 14. 15) M. Konopnicka, Stypułów w okresie wczesnonowożytnym (XVI–XVIII w.), [w:] Z dziejów wsi…, s. 30.   Powrót do przypisu 15
 15. 16) N. Conrads, Die Durchführung der Altranstädter Konvention in Schlesien 1707–1709, Köln 1971, s. 254.  Powrót do przypisu 16
 16. 17) Gothaisches genealogisches Taschenbuch der freiherrlichen Häuser auf das Jahr 1867. Siebzehnter Jahrgang, Gotha 1866, s. 470.   Powrót do przypisu 17
 17. 18) J. Sinapius, Des schlesischen Adels…, s. 353.  Powrót do przypisu 18
 18. 19) W. von Knobelsdorff, Das von…, Tafel IV, 29; Tafel IV, 30.  Powrót do przypisu 19
 19. 20) Tabela podatku gruntowego i ludności wsi śląskich z około 1765 roku, opr. Z. Kwaśny, J. Wosch, Wrocław 1975, s. 6.  Powrót do przypisu 20
 20. 21) M. Konopnicka, Stypułów w okresie…, [w:] Z dziejów wsi…, s. 32.  Powrót do przypisu 21
 21. 22) F. A. Zimmermann, Beyträge zur Beschreibung von Schlesien, Bd. 10, Brieg 1791, s. 158.  Powrót do przypisu 22
 22. 23) J. K. Kos, Ani centrum, ani peryferie. Architektura pruskiego Śląska w okresie autonomii administracyjnej w latach 1740–1815, Wrocław 2016, s. 200203.  Powrót do przypisu 23
 23. 24) Stypułów (Herwigsdorf), https://zamkilubuskie.pl/stypulow-herwigsdorf/ [data pobrania: 06.09.2020].  Powrót do przypisu 24
 24. 25) J. G. Knie, Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht der Dörfer, Flecken, Städte und andern Orte der Königl. Preuss. Provinz Schlesien, Breslau 1848, s. 228.  Powrót do przypisu 25
 25. 26) Informacje o czasie, w którym właścicielem wsi był Hermann Doherr zawarte są w księgach adresowych Śląska.  Powrót do przypisu 26
 26. 27) R. Kąsinowska, Stypułów Dolny. Założenie dworskie…, s. 2327.  Powrót do przypisu 27
 27. 28) A. Duda, Opis historycznego układu ruralistycznego wsi Stypułów, [w:] Z dziejów wsi…, s. 9195.  Powrót do przypisu 28
 28. 29) T. Andrzejewski, op. cit., s. 207.  Powrót do przypisu 29
 29. 30) Schlesisches Güter-Adreßbuch (dalej SGA), Breslau 1894, s. 212.  Powrót do przypisu 30
 30. 31) SGA, Breslau 1905, s. 279.  Powrót do przypisu 31
 31. 32) SGA, Breslau 1912, s. 333.  Powrót do przypisu 32
 32. 33) SGA, Breslau 1921, s. 306.  Powrót do przypisu 33
 33. 34) Firma, którą zarządzał Alexander Doherr–Gruschwitz sięga swymi korzeniami 1816 r. Wówczas to Johann David Gruschwitz założył niewielką manufakturę, gdyż postanowił wykorzystać lukę w podaży na dobrej jakości nici do szycia żagli dla firm żeglugowych pływających głównie po Odrze. Gruschwitz zaczynał od 15-wrzecionowej maszyny przędzalniczej napędzanej ręcznie. Z czasem jego firma podlegała modernizacji i tak w 1830 r. sprowadził maszynę poruszaną kieratem, zaś w 1845 r. maszyny parowe. W 1847 r. nastąpiła zmiana właściciela. Zakład odziedziczyli synowie Johanna Davida, a mianowicie Heinrich (1816–1885) oraz Alexander (1819–1888), którzy nazwali swoją firmę J. D. Gruschwitz & Söhne oHG. W 1880 r. firma zatrudniała już 1500 pracowników i stała się jednym ze światowych potentatów w produkcji nici. W 1906 r. firma została przekształcona w Gruschwitz Textilwerke AG, w której udziały posiadali potomkowie Gruschwitza, a więc rodziny Doherr i von Treskow. W czasie I wojny światowej w firmie pracowało blisko 3500 osób. Rozwój firmy Alexandra Dohrerr-Gruschwitza przerwał wybuch II wojny światowej. Zajęcie firmy przez Sowietów spowodowało, że 4000 pracowników straciło pracę oraz nie otrzymało odszkodowania. Alexander Doherr–Gruschwitz wyjechał do Niemiec, gdzie wraz z kilkoma starymi pracownikami postanowił na nowo uruchomić zakład. Otwarte w Neu-Ulm przedsiębiorstwo nazwano Gruschwitz-Textilgesellschaft mbH, zob.: Experience the history of Gruschwitz Textilwerke AG, https://www.gruschwitz.com/en/company/about-us/history.html [data pobrania: 06.09.2020]; To była fabryka! Socjal, stołówka, żłobek, wczasy i klub dla inteligentów, „Gazeta Wyborcza” Zielona Góra, [@:] https://zielonagora.wyborcza.pl/zielonagora/1,90220,20664956,to-byla-fabryka-socjal-stolowka-zlobek-wczasy-i-klub-dla.html [data pobrania: 06.09.2020].  Powrót do przypisu 34
 34. 35) SGA, Breslau 1930, s. 411.  Powrót do przypisu 35
 35. 36) SGA, Breslau 1937, s. 352.  Powrót do przypisu 36
 36. 37) T. Andrzejewski, op. cit., s. 207.  Powrót do przypisu 37

Informacja o ciasteczkach

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących ciasteczek wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję informację o ciasteczkachZamknij
Pałace i Parki Środkowego Nadodrza nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Internet Explorer lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu