Dzieje zespołu i jego właściciele - Zamek w Sulechowie - Sulechów - Pałace i Parki Środkowego Nadodrza

Ustawienia

Środkowego Nadodrza
Fundacja Pałac Bojadła

Wyszukiwarka

2. Dzieje zespołu i jego właściciele

Pierwsze źródłowe wzmianki na temat miasta i zamku w Sulechowie pojawiają się po w 1319 r. w treści umowy pomiędzy książętami głogowskimi Henrykiem, Janem i Przemkiem, a margrabią brandenburskim Waldemarem1. Zamek i miasto ponownie wymieniane są w wystawionym dziesięć lat później akcie zawierającym listę miast i zamków oddanych w lenno Janowi Luksemburskiemu przez księcia Henryka Żagańskiego2 oraz w 1379 r., gdy Wacław król czeski przyjął hołd ziem książąt Henryka Starszego i Henryka Młodszego, w tym Sulechowa3.

Badania architektoniczne istniejącej dziś budowli zamkowej, dokonane 1962 r. przez E. Lukas i K. Kroman, wykazały, że najstarszym średniowiecznym elementem zamku jest czworoboczna wieża-donżon oraz fragmenty murów piwnicznych4 [ilustr.], datowane później przez różnych historyków na czas od początku XIV w. po XVI stulecie5. Najnowsze badania przeprowadzone w 2008 r. przez Andrzeja Legendziewicza pozwoliły dokładniej określić czas budowy zamku na 1 poł. XIV w., co potwierdza wspomniana wzmianka źródłowa z 1319 r., w której warownia została określona jako „Hus”6. W XV stuleciu zamek w Sulechowie (castrum Czulchow) wzmiankowany był w 1435 r., później zaś w 1477 r., kiedy to książę Jan II Żagański zajął Sulechów7. Było to związane z wojną o sukcesję po księciu Henryku XI, podczas której wojska księcia Jana II wielokrotnie zajmowały miasto. W 1477 r. zamek obsadzono stałą załogą wojskową. Kolejny raz wymieniony został w 1482 r., gdy król Maciej Korwin oddał w lenno miasto i znajdujący się tu Sloss elektorom brandenburskim. Wtedy to zamek przypadł (jako wiano wdowie) córce elektora brandenburskiego, Barbarze von Hohenzollern, żonie bezpotomnie zmarłego w 1476 r. ostatniego z Piastów władających księstwem głogowskim, księcia Henryka XI. Schloss Zculch” wzmiankowany był także w dokumencie z 1484 r, zaś pod nazwą „Slos” – w roku 14898. Jak wykazuje Legendziewicz, donżon zamku pierwotnie wieńczyły drewniane hurdycje, co było typowe dla gotyckiej architektury rezydencjonalnej i obronnej Francji, Niemiec oraz Śląska. Teren przylegający do wieży od północy i wschodu włączony został w obręb zamku poprzez kamienno-ceglany mur obwodowy o wysokości ok. 8,5 m, wyznaczający prostokątny dziedziniec z bramą od południa. Prawdopodobnie wzdłuż północnego odcinka muru wzniesiony został budynek mieszkalny9. Zamek, sprzężony z murami obronnymi Sulechowa, został równocześnie odseparowany od miasta częściowo murem, po części zaś fosą i wałem, zachowanymi jeszcze w XVIII w. Do warowni wiodła też osobna droga przez obronną furtę zamkową w murach miejskich10. Obronne funkcje budowli potwierdzają zachowane inwentarze z końca XV w., które podają wiadomości na temat ówczesnego militarnego wyposażenia warowni w czasie pokoju, złożone z bełtów i ok. 8 sztuk broni palnej (m.in. armatki i hakownic) i jej amunicji, zapewne uzupełniane w momencie nadchodzącego zagrożenia. Walory obronne podnosiło rozmyślnie niezabudowane przedpole zamku oraz wszelkie przegrody w postaci fos, wałów i murów11.

W XVI stuleciu sulechowski zamek zyskał status rezydencji władających Brandenburgią Hohenzollernów. Elektor Joachim I, zwany Nestorem, był pierwszym władcą, który w 1515 r. przybył do Sulechowa i zamieszkał na zamku, zwanym odtąd Zamkiem Elektorskim12. Zabudowa zamku uległa zniszczeniu w 1557 r. wskutek pożaru, który strawił większość miasta13. W 1598 r. po śmierci elektora brandenburskiego Hansa Georga zamek poddano gruntownej przebudowie dla potrzeb wdowy po elektorze, księżnej Elżbiety saskiej14. Budowlę pozbawiono wówczas walorów obronnych, przekształcając ją w renesansową rezydencję księżnej. Prace objęły zapewne elewacje i wnętrza wieży oraz skrzydła północnego, które połączono w jednorodną całość na planie zbliżonym do litery „L”. Wówczas też prawdopodobnie wykonany został nowy hełm wieży, renesansowy z dwoma prześwitami15 (w przybliżeniu równy wysokością wież ratusza i fary), znany z archiwalnych panoram miasta z XVIII w. [ilustr.]

W okresie wojny trzydziestoletniej (1618-1648) zamek wzmiankowany był wraz z zamkiem w Krośnie Odrzańskim podczas napadu wojsk cesarskich Albrechta Wallensteina, w wyniku którego obie budowle uległy poważnej dewastacji16. Zapewne pod koniec XVII w., względnie na początku następnego stulecia, zamek objęły kolejne prace budowlane, które nadały mu cechy barokowe [ilustr.]. Do południowej elewacji donżonu dostawiono dwukondygnacyjne skrzydło wraz z niską kurtyną wychodzącą z jego południowo-zachodniego narożnika. Prawdopodobnie przekształcono także niektóre wnętrza niezachowanego skrzydła północnego17.

W 1683 r. za zgodą elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma, z inicjatywy przybyłych z Wielkopolski szlachciców, braci Latalskich, założona została w Sulechowie gmina kościoła reformowanego – kalwińskiego, której elektor udostępnił jedną z komnat sulechowskiego zamku do celów liturgicznych. W roku 1701 król pruski Fryderyk I wyraził zgodę na przejęcie przez gminę kilku pomieszczeń zamkowych na potrzeby kultu. W związku z rozwojem wspólnoty w latach 1752-1754 podjęto budowę w sąsiedztwie zamku zboru kalwińskiego, zwanego Kościołem Zamkowym (Schlosskirche), kontynuowaną (zależnie od możliwości finansowych gminy) w 1765 r., ukończoną ostatecznie w 1782 r.18.

Fryderyk Wilhelm I był pierwszym królem Prus, który przyjechał do Sulechowa, dwukrotnie odwiedzając miasto w latach 1721 i 1727. Podczas pierwszego pobytu zamieszkał na zamku, który przy tej okazji wyremontowano19, zaś w trakcie drugiej wizyty zapadła decyzja o ustanowieniu w mieście Królewskiego Urzędu Domen i Sprawiedliwości; jego siedzibę umieszczono na zamku, gdzie zamieszkał również zarządca dóbr królewskich Heinrich von Klenke20. Podczas wojny siedmioletniej (1756-1763), latem 1759 r., w zamku kwaterował sztab generała K. H. von Wedel, którego wojska poniosły klęskę w bitwie z wojskami rosyjskimi pod Kijami 23 VII 1759 r. Po bitwie Rosjanie dowodzeni przez generała hrabiego Rumiancewa zajęli Sulechów, grabiąc i demolując zamek21. Kiedy w 1794 r. ogłoszono w Królestwie Prus jednolity tekst Powszechnego Pruskiego Prawa Krajowego, w Sulechowie umieszczona została królewska instancja sądowa, na której czele stał zarządca dóbr królewski, mający swoją siedzibę na zamku22. Od 1794 r. na zamku urzędował starosta powiatu, zaś od 1816 r. starostowie sulechowsko-świebodzińscy, kiedy to doszło do połączenia powiatu sulechowskiego i świebodzińskiego23.

W XVIII i XIX w. zamek uległ daleko idącym przekształceniom; należały do nich budowa nowego hełmu wieży w 1750 r., w miejscu zniszczonego zwieńczenia renesansowego, a także – przypuszczalnie na początku XIX stulecia – rozbiórka większości średniowiecznych zabudowań, w tym skrzydła północnego. Bryłę zamku po dokonanych zmianach ukazuje nam litografia Poppela i Kurza z 1850 r. [ilustr.], wykonana na wzór rysunku Schulina z 1836 r. Widoczny na niej gotycki donżon – wówczas otynkowany – podobnie jak dzisiaj nakryty był dachem namiotowym zwieńczonym kulą i masztem z chorągiewką. Na wschodniej elewacji wieży uwagę zwraca prostokątne okno, zapewne oszklone, a nad nim odcinkowy łuk z cegły odsłoniętej spod tynku, wyżej zaś wąskie okienko strzelnicze ujęte prostokątną opaską. Po lewej stronie donżonu widać elewację wschodnią barokowego skrzydła zamku, o oddanej w uproszczeniu artykulacji pilastrami i przerysowanych proporcjach (zbyt małe okna w stosunku do podziałów). Za wieżą dostrzegalny jest wysoki, trójspadowy dach i wieża kościoła zamkowego, przysłoniętego niezachowanym szachulcowym budynkiem gospodarczym.

Kolejna przebudowa objęła zamek ok. 1850 r. oraz w 2 poł. XIX w.24, kiedy to zmieniono wnętrza skrzydła zachodniego, wzbogaconego o klasycyzujący szczyt południowy oraz prawdopodobnie – znany ze archiwalnej ikonografii – wsparty na słupach balkon ponad schodami wejścia [ilustr.] od strony wschodniej (rozebrany ok. 1994 r.). Nowy wystrój zyskały w tym czasie (1880) również wnętrza wieży25.

Archiwalna ikonografia założenia zamkowego ukazuje nam także znaczne przekształcenia w otoczeniu budowli. Na pochodzącym prawdopodobnie z 1 poł. XIX w. rysunku [ilustr.], ukazującym kościół zamkowy od strony placu Zwycięstwa, widać mur odgradzający fasadę zboru od placu. Mur ten wyznaczał granicę założenia zamkowego, z którym świątynia była wówczas ściśle powiązana, zaś bujne drzewa i krzewy wokół budowli stanowiły część nieistniejących już w tym miejscu ogrodów zamkowych, których alejki i roślinność zaznaczono na mapie katastralnej Sulechowa z 1903 r. Liczne pocztówki wydawane od początku XX w. po lata 40. pokazują najczęściej zbór od strony placu Zwycięstwa (po 1945 r. Pl. Świerczewskiego) [ilustr.], zamek zaś od dzisiejszej Al. Wielkopolskiej [ilustr.], poprzedzony ozdobną, niezachowaną dziś bramą wjazdową w formie słupów zwieńczonych orłami pruskimi, zlokalizowaną bezpośrednio przy ulicy [ilustr.]. Z kolei karta pocztowa z 1915 r. [ilustr.] ukazuje bujną roślinność, alejki i altanę w parku wytyczonym na wschód od zespołu zamku i XIX-wiecznego budynku kasyna oficerskiego, na miejscu dawnych obwarowań zamkowych.

Zamek do czasu zniesienia monarchii w Niemczech w 1918 r. nazywany był Zamkiem Elektorsko-Królewskim; do 1926 r. mieścił się w nim Powiatowy Urząd Finansowy26. Po przeniesieniu urzędu do nowej siedziby przejęta przez miasto budowla straciła na znaczeniu, służąc celom mieszkalno-magazynowym. Warto wspomnieć w tym miejscu o przebudowie kościoła zamkowego na Dom Gminy Ewangelickiej, realizowanej ok. lat 1910-1923 według projektów Curta Steinberga i Fischera27. Zachowane rysunki projektowe pokazują, że już wówczas wnętrze zboru zostało podzielone na dwie kondygnacje. Na dolnej z nich [ilustr.] ulokowano szereg pomieszczeń – kuchnię, bibliotekę i sale katechetyczne – połączonych wspólnym korytarzem, na górnej zaś – salę zebrań i modlitw gminy. Na projektach widoczne są, zachowane podczas przebudowy, elementy XVIII-wiecznej architektury wnętrza kościoła, pierwotnie salowego; należały do ich przedsionek ujęty parą klatek schodowych prowadzących dawniej na empory (po przebudowie – do sali na piętrze), profilowane gzymsy koronujące ściany sali modlitw oraz umieszczone nad nimi kolebkowo-zwierciadlane sklepienie. [ilustr.]

W 1944 r. na krótko zakwaterowano w zamku francuskich jeńców wojennych, zatrudnionych przymusowo w sulechowskich zakładach pracy. W trakcie II wojny światowej kompleks nie doznał szkód i zaraz po zakończeniu działań wojennych dawny zamek ponownie przeznaczono na cele mieszkalne jako budynek wielorodzinny28 [ilustr.], który popadał z czasem w coraz większe zaniedbanie, pomimo wpisania obiektu do rejestru zabytków 30 III 1963 r.29. Po utworzeniu Sulechowskiego Domu Kultury i umieszczeniu jego siedziby w budynkach po północno-wschodniej stronie zamku, w latach 70. XX w. wykwaterowano lokatorów mieszkań komunalnych, następnie w latach 1978-1992 rozpoczęto prace remontowe, w ramach których już wtedy przewidywano adaptację zabytku na cele kulturalne, wznosząc w tym celu łącznik pomiędzy zamkiem a kościołem zamkowym, który miał być przebudowany na salę widowiskową30. Prace te zostały jednak wstrzymane z braku funduszy, a przez następne dwadzieścia lat opuszczony kompleks popadał w ruinę [ilustr.], zaś podejmowane działania naprawcze miały jedynie doraźny charakter. W 1992 r. wyremontowano dach i wykonano wzmocnienia konstrukcyjne w zamku31. Kolejny rozdział w najnowszych dziejach zamku i kościoła rozpoczął się na początku XXI w., kiedy to przystąpiono do kompleksowego remontu i rewitalizacji obu obiektów32. Jako pierwszy renowacji poddany został dawny kościół zamkowy, dzięki uzyskaniu przez władze gminy Sulechów w 2005 r. dofinansowania ze Środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) na adaptację obiektu na salę widowiskową. Rozpoczęte wówczas prace, zakończone w roku 2007, objęły m.in. remont dachu, elewacji z odtworzeniem ich pierwotnej kolorystyki, określonej w oparciu o badania stratygraficzne tynków i warstw malarskich. Podczas remontu dokonano przebudowy wnętrz oraz wykonano instalacje wewnętrzne wynikające z nowej funkcji budynku, w tym elektryczną i oświetlenia zewnętrznego (iluminację), a także zagospodarowano bezpośrednie otoczenie kościoła. W kolejnym etapie działań mających na celu odnowienie całego kompleksu, gmina pozyskała środki na remont zamku. W latach 2009-2011 w ramach realizacji projektu pt. „Renowacja i adaptacja zabytkowego obiektu zamkowego w Sulechowie przy Al. Wielkopolskiej na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu” przeprowadzone zostały kompleksowe prace budowlane i konserwatorsko-restauratorskie w zabytku oraz jego bezpośrednim otoczeniu, poprzedzone badaniami archeologicznymi, architektonicznymi i konserwatorskimi. W trakcie prac remontowych m.in. wymieniono na nowe pokrycie dachowe wieży i skrzydła zachodniego, skuto wtórne tynki odsłaniając gotyckie, ceglane lico elewacji wieży oraz odremontowano elewacje skrzydła zachodniego, z przywróceniem zatartych form barokowych detali architektonicznych i konserwacją szczytu południowego, ponadto w wieży odtworzony został wykusz latrynowy i gotyckie okno szczelinowe. Od strony północnej dobudowano podjazd dla niepełnosprawnych i zewnętrzną klatkę schodową w konstrukcji drewnianej. Kompleksowy remont objął również wnętrza zamkowe, w których zamontowano nową klatkę schodową w miejscu historycznej w skrzydle zachodnim, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową na nową, nawiązującą do historycznych wzorów, zgodnie z którymi wykonano także nowe drewniane parkiety i ceramiczne posadzki. Z kolei zachowane elementy wystroju wnętrz, w tym zwłaszcza dekoracja malarska tzw. sali czerwonej w wieży, poddane zostały konserwacji. Odnowione pomieszczenia budowli zagospodarowano na sale ekspozycyjne Izby Regionalnej, pracownie multimedialne, salę konferencyjną, taneczną, bilardową, punkt informacji turystycznej oraz miejsca imprez okolicznościowych w piwnicach, co pozwoliło na wydatne zwiększenie oferty kulturalnej Sulechowskiego Domu Kultury, obecnego gospodarza zabytkowego zespołu33.

Przypisy:

 1. 1) A. Legendziewicz, Gotycki zamek w Sulechowie i jego przekształcenia w czasach nowożytnych, [w:] Renowacja i adaptacja zabytkowego zamku w Sulechowie na cele kulturalne jako dobry przykład w realizacji LRPO na lata 2007-2013, red. Maćkowiak, M. Fedorowicz, Sulechów 2011, s. 11-12. Powrót do przypisu 1
 2. 2) Ibidem, s. 12. Powrót do przypisu 2
 3. 3) B. Bielinis-Kopeć, Zamek w Sulechowie, [w:] Züllichau/Sulechów, Hrsg. von S. Badstübner-Gröger und M. Jäger, Berlin 2013, s. III. Powrót do przypisu 3
 4. 4) A. Legendziewicz, op. cit., s. 12-13. Powrót do przypisu 4
 5. 5) Ibidem, s. 13. Powrót do przypisu 5
 6. 6) Ibidem, s. 13-15, por. B. Bielinis-Kopeć, op. cit., s. III. Powrót do przypisu 6
 7. 7) B. Bielinis-Kopeć, op. cit., s. III. Powrót do przypisu 7
 8. 8) Ibidem. Powrót do przypisu 8
 9. 9) A. Legendziewicz, op. cit., s. 14-16. Powrót do przypisu 9
 10. 10) Z. Boras, Z. Dworecki, Sulechów i okolice, Poznań 1985, s. 17. Powrót do przypisu 10
 11. 11) B. Bielinis-Kopeć, Zamek w Sulechowie…, s. III. Powrót do przypisu 11
 12. 12) J. P. Majchrzak, Z dziejów sulechowskiego zamku, Sulechów 2010, s. 29. Powrót do przypisu 12
 13. 13) A. Legendziewicz, Gotycki zamek…, s. 16, 21. Powrót do przypisu 13
 14. 14) Ibidem, s. 16. Powrót do przypisu 14
 15. 15) A. Legendziewicz, op.cit., s. 15-17, por. J. P. Majchrzak, op. cit., s. 31-32. Powrót do przypisu 15
 16. 16) J. P. Majchrzak. op. cit., s. 32. Powrót do przypisu 16
 17. 17) A. Legendziewicz, op. cit., s. 17. Powrót do przypisu 17
 18. 18) J. P. Majchrzak, Świątynne metamorfozy. Z dziejów zboru kalwińskiego w Sulechowie 1752-1832-2007, Sulechów 2007, s. 16-29. Powrót do przypisu 18
 19. 19) B. Bielinis-Kopeć, Zamek w Sulechowie…, s. IV. Powrót do przypisu 19
 20. 20) J. P. Majchrzak, Z dziejów…, s. 40. Powrót do przypisu 20
 21. 21) Ibidem. Powrót do przypisu 21
 22. 22) Ibidem, s. 44. Powrót do przypisu 22
 23. 23) J. P. Majchrzak, op. cit…, s. 44-50, por. B. Bielinis-Kopeć, op.cit., s. IV. Powrót do przypisu 23
 24. 24) A. Legendziewicz, Gotycki zamek…, s. 19, 21. Powrót do przypisu 24
 25. 25) Zob. pkt. 4, por. A. Legendziewicz, op. cit., s. 21. Autor twierdzi, że na przełomie XIX i XX w. zamek zaadoptowano na mieszkania, nie podaje jednak źródła tej informacji. Z kolei R. Bergau (Inventar der Bau- und Kunst-Denkmäler in der Provinz Brandenburg, Berlin 1885, s. 812) podaje, że zamek w końcu XIX w. był całkowicie zmodernizowany i znajdował się w rękach prywatnych. Powrót do przypisu 25
 26. 26) B. Bielinis-Kopeć, op. cit., s. IV. Powrót do przypisu 26
 27. 27) Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Akta miasta Sulechów (kod zespołu: 1878 / 0), sygn. 3443, 3444 – dokumentacja budowlana przebudowy kościoła zamkowego w Sulechowie na Dom Gminy Ewangelickiej. Powrót do przypisu 27
 28. 28) B. Bielinis-Kopeć, op. cit., s. IV. Powrót do przypisu 28
 29. 29) B. Bielinis-Kopeć, Sulechów – Zamek, karta ewidencyjna biała, VIII 1994, archiwum WUOZ w Zielonej Górze. Na temat powojennych losów zamku w Sulechowie zob. też E. Fedko, Historia realizacji projektu pn. „Renowacja i adaptacja zabytkowego obiektu zamkowego w Sulechowie przy Al. Wielkopolskiej na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu, [w:] Renowacja i adaptacja…, s. 35-39. Powrót do przypisu 29
 30. 30) B. Bielinis-Kopeć, Zamek w Sulechowie…, s. IV. Powrót do przypisu 30
 31. 31) Ibidem. Powrót do przypisu 31
 32. 32) Ibidem. Powrót do przypisu 32
 33. 33) B. Bielinis-Kopeć, Prace remontowo-konserwatorskie w zabytkach na terenie województwa lubuskiego – wsparcie ze środków Unii Europejskiej – wybrane przykłady, [w:] Lubuskie materiały konserwatorskie, t. 11, red. B. Bielinis-Kopeć, Zielona Góra 2014, s. 73-75. Powrót do przypisu 33

Informacja o ciasteczkach

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących ciasteczek wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję informację o ciasteczkachZamknij
Pałace i Parki Środkowego Nadodrza nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Internet Explorer lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu