Zabytki objęte niniejszym projektem stanowią pierwszy etap prac nad opracowaniem, digitalizacją i udostępnieniem obiektów architektury rezydencjonalnej Środkowego Nadodrza oraz archiwaliów ich dotyczących. W kolejnych latach Fundacja Pałac Bojadła zamierza sukcesywnie prowadzić prace nad opracowaniem i udostępnianiem sporządzonych opracowań kolejnych zabytków tego typu.

 

Na terenie obecnego województwa lubuskiego znajdują się 252 obiekty rezydencjonalne wpisane do rejestru zabytków. Zespoły te, mimo oczywistych walorów historyczno-artystycznych, są najbardziej niedoinwestowanym fragmentem tkanki zabytkowej województwa lubuskiego. Większość z nich jest niedostępna, a założenia parkowe mocno zaniedbane, brakuje również szerszej i przystępnej informacji historycznej i turystycznej na temat tych obiektów.

Tymczasem mają one charakter międzynarodowy poprzez związki zarówno z Niemcami, Prusami, Holandią czy Rzeczpospolitą. Rzetelne opracowanie i udostępnienie informacji na temat zespołów może z jednej strony przyczynić się do zaistnienia ich w świadomości społecznej, z drugiej strony może skłonić lokalne władze do zwiększenia nakładów finansowych na poprawę stanu funkcjonowania tych obiektów.